สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

วว.จับมือ กฟผ. พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการชุมชน รอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายวิศาล เพ่งวาณิชย์ ผู้ช่วย  ผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๑ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการของชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือให้มีศักยภาพ ในการแข่งขัน ร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์หรือบริการของชุมชนใน        พื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือให้สามารถยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่ม สนองตอบความต้องการของตลาดในระดับประเทศ  นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ รวมถึงสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562   ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จ.นนทบุรี

Political News