สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

"ลี เซียนลุง"ประธานเปิดประชุมพระธรรมทูต 4 ทวีป

ที่โรงแรมปาร์ครอยัล ประเทศสิงคโปร์ นายลี เซียนลุง นายกรัฐมนตรีประเทศสิงคโปร์เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ 4 ทวีป และกล่าวสุนทรพจน์  และงานฉลองครบรอบ 100 ปี วัดอานันทเมตตยาราม ประเทศสิงคโปร์ โดยพระพรหมสิทธิเป็นประธานฝ่ายคณะสงฆ์และพระธรรมทูตสายต่างประเทศจาก 4 ทวีปเข้ารวมจำนวน 470 รูป

พระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสระเกสราชวรมหาวิทยาลัย ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ กล่าวให้โอวาทผู้เข้าร่วมประชุมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ 4 ทวีป (Conference Thai Overseas Going Dhammaduta Bhikkhus in Four Continents)ว่า ขอชื่นชมในการทุ่มเทเสียสละ ในการทำงานของพระธรรมทูตทุกประเทศเป็นอย่างยิ่ง ที่มาประชุมร่วมกันในวันนี้ ถือเป็นการประชุมพระธรรมทูต ๔ ทวีป เพื่อปรึกษาหารือ ร่วมมือกันวางแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ เป็นการวางยุทธศาสตร์การเผยแผ่ในยุคดิจิตัล 4.0  อีกทั้งเป็นการวางรูปแบบให้เป็นไปในทางเดียวกัน เพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา ทำให้เป็นการเพิ่มคุณค่าของพระธรรมทูตจนเป็นที่มาของการจัดตั้งองค์การพระธรรมทูตโลกขึ้น จึงขอชื่นชมอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง

"ขอฝากว่าการเป็นพระธรรมทูตในต่างแดน มิใช่เป็นกันง่ายๆ ทั้งการกิน การอยู่ ความเป็นไป ต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมท้องถิ่นให้ได้ ทำอย่างไรจะให้หน่วยราชการ ประชาชนในท้องถิ่นเข้าใจเรา และมองเราด้วยความเป็นมิตร ให้เข้าใจว่าเรามาอยู่ไม่ได้เบียดเบียนหรือสร้างปัญหาให้ใคร ด้วยวินัยที่เรามี ความดีความเสียสละที่เราทำ กับภูมิธรรมที่เป็นรากฐาน ก็จะให้งานพระธรรมทูตเด่นขึ้น และควรมีการพัฒนาศักยภาพพระธรรมทูตอยู่เสมอ ด้วยการวางแผนระยะสั้น ระยะยาว จัดทำหลักสูตรเผยแผ่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างนี้เป็นต้น" พระพรหมสิทธิ กล่าว

พระปัญญาธรรมวิเทศ เลขานุการสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสิงคโปร์  ได้แจ้งให้ทราบถึงความเป็นมาของการจัดงานในครั้งนี้ ปรารภเหตุการณ์ก่อตั้งวัดอานันทเมตยาราม ครบ 100 ปี ให้เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงานด้านการเผยแผ่ อันแสดงถึงความเข้มแข็ง ยั่งยืนของพระพุทธศาสนา พร้อมกันนี้ พระเทพสิทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสิงคโปร์ มีอายุครบ 90  ปี จึงได้จัดงานเพื่อเฉลิมฉลองสมโภชวัด และทำบุญอายุวัฒนมงคล

ต่อจากนั้นที่ประชุมได้เสนอก่อตั้ง องค์การพระธรรมทูตโลก “World Buddhist Dhammaduta Organization (WBDO)” เพื่อความเป็นเอกภาพขององค์กรพระธรรมทูตสายต่างประเทศทั่วโลก กำหนดนโยบายการสอนพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางเดียวกัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรพระธรรมทูตโลก ส่งเสริมการศึกษาและการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน อันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่มวลมนุษยชาติ สร้างศาสนิกสัมพันธ์กับนานาศาสนา เป็นตัวแทนขององค์กรชาวพุทธและพุทธศาสนาในเวทีนานาชาติ และทำหน้าที่เป็นองค์กรทางศาสนาที่ไม่แสวงหาผลกำไร และไม่เกี่ยวกับการเมือง

ในการนี้สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตประต่างประเทศ โดยพระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร ได้เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561 - 2565  และ(ร่าง) หลักสูตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เชิงปฏิบัติการ ของสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

1.(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ มี 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 1.เสริมสร้างประสิทธิภาพของสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ 2.การพัฒนาพระภิกษุสงฆ์เพื่อปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูต 3.การกำกับดูแลช่วยเหลือ สนับสนุน การปฏิบัติงานและศาสนกิจของพระธรรมทูต และวัดในต่างประเทศ 4.ส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจที่เป็นประโยชน์สาธารณะของพระธรรมทูตในต่างประเทศ

2.(ร่าง) หลักสูตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เชิงปฏิบัติการ 1.เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ๒.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ เชิงปฏิบัติการ

ในท้ายของการประชุม ประธานองค์กรพระธรรมทูต 4 ทวีป ได้แสดงความคิดเห็น และพิธีการประกาศปฏิญญาสิงคโปร์ คณะพระธรรมทูตสายต่างประเทศ 4 ทวีป โดยพระวิเทศรัตนาภรณ์ เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และพระมหาภาสกร ปิโยภาโส เลขาธิการองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Political News