สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง คณะรัฐมนตรี "เศรษฐา" นายกรัฐมนตรีควบ"รมว.คลัง"

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่

วันที่ 2 ก.ย.66 เมื่อเวลาประมาณ 09.00 น.ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 22 ส.ค.พุทธศักราช 2566 แล้วนั้น

บัดนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้ ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.ย.2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระราชโองการ เศรษฐา ทวีสิน รายนามคณะรัฐมนตรี มีรายชื่อดังต่อไปนี้  

นายกรัฐมนตรี

นายเศรษฐา ทวีสิน

รองนายกรัฐมนตรี

- นายภูมิธรรม เวชยชัย และ รมว.พาณิชย์

- นายปานปรีย์ พหิทธานุกร และ รัฐมนตรีว่าการการกระทรวงการต่างประเทศ

- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล และ รัฐมนตรีว่าการการกระทรวงมหาดไทย

- นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค และ รัฐมนตรีว่าการการกระทรวงพลังงาน

- พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ และ รัฐมนตรีว่าการการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รมต.ประจำสำนักนายกฯ

-นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด

กระทรวงยุติธรรม

-พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงพาณิชย์

- นายภูมิธรรม เวชยชัย รมว.กระทรวงพาณิชย์

- นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รมช.กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงกลาโหม

-นายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม

กระทรวงสาธารณสุข

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.กระทรวงสาธารณสุข

- นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงการต่างประเทศ

-นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รมว.กระทรวงการต่างประเทศ

 

-นายจักรพงษ์ แสงมณี รมช.กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงพลังงาน

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รมว.กระทรวงพลังงาน

กระทรวงการคลัง

- นายเศรษฐา ทวีสิน รมว.กระทรวงการคลัง

- นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.กระทรวงการคลัง

- นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รมช.กระทรวงการคลัง

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

- น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

- นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

- น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- นายอนุชา นาคาศัย รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- นายไชยา พรหมา รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงคมนาคม

- นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.กระทรวงคมนาคม

- นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช.กระทรวงคมนาคม

- นางมนพร เจริญศรี รมช.กระทรวงคมนาคม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รมว.กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงมหาดไทย

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.กระทรวงมหาดไทย

- นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.กระทรวงมหาดไทย

- นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รมช.กระทรวงมหาดไทย

- นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รมช.กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงแรงงาน

- นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

- นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงศึกษาธิการ

- พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ

- สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงอุตสาหกรรม

น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว. กระทรวงอุตสาหกรรม

 

 

Political News