สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

อพท.ดัน“พัทยา”เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์สาขาภาพยนตร์

อพท.ดัน“พัทยา”เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์สาขาภาพยนตร์ ของยูเนสโก้ มั่นใจมีอัตลักษณ์ หรือทรัพยากรทางวัฒนธรรมของเมือง เพียบพร้อมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมระดับนานาชาติ

                ดร.ชูวิทย์  มิตรชอบ รักษาการผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 หรือ อพท. 3 อยู่ระหว่างศึกษาและผลักดันให้เมืองพัทยาให้เข้าประกวดเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (Creative Cities Network) สาขาภาพยนตร์ (Film) ในโครงการ‘เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก’ (UNESCO Creative Cities Network หรือ UCCN) ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ในปีงบประมาณ 2564

                ทั้งนี้ “พัทยา” มีอัตลักษณ์ หรือ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมของเมือง หรือ กิจกรรมของเมือง หรือพื้นที่ ตามองค์ประกอบของการเป็นเมืองสร้างสรรค์  เป็นอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์ในระดับต้นน้ำและกลางน้ำที่มีคุณภาพ มีสถานที่ถ่ายทำ (Location) ที่สามารถรองรับการถ่ายทำภาพยนตร์  มีโอกาสส่งเสริมด้านการลงทุน รวมทั้งเชื่อมโยงการตลาดในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาทิ การจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ (Film Festival)  มีความพร้อมของสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมระดับนานาชาติ อาทิ ที่จัดประชุม โรงแรมที่พัก 

                ขณะเดียวกัน ยังมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีระบบการขนส่ง อาทิ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา รถไฟฟ้าความเร็วสูง เป็นเมือง Mice City อยู่ในพื้นที่พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ด้วยเหตุผลดังกล่าว จะทำให้ “พัทยา” เข้าเกณฑ์ที่จะเสนอตัวเข้าประกวด เมืองสร้างสรรค์ (Creative Cities Network) สาขาภาพยนตร์ (Film)

                อย่างไรก็ตาม แนวทางการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ จะต้องประกอบด้วย นโยบายและแผนการลงทุนของภาครัฐหลายด้าน ตั้งแต่การลงทุนนสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานและการเรียนรู้ การปรับปรุงกฏระเบียบ และการสนับสนุนด้านการเงินให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและอยู่อาศัยของผู้ประกอบการสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ยังรวมถึงการจัดกิจกรรมระดับเมืองและระดับชาติที่หลากหลาย เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ของเมืองสร้างสรรค์

                 “หาก “พัทยา”ได้รับเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านภาพยนตร์ จะช่วยให้พัทยาเป็นที่รู้จักมากขึ้น เป็นการยกระดับให้พัทยามีชื่อเสียงระดับโลก ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศให้เดินทางมาเยือนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะจากเมืองที่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์จากทั่วโลก ขณะที่ชุมชนที่ อพท. ได้พัฒนาไว้แล้วนั้น ก็เข้มแข็งมีศักยภาพที่จะรองรับนักท่องเที่ยว ”ดร.ชูวิทย์ กล่าว

                ปัจจุบันเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกทั่วโลกมีทั้งหมด 246 เมือง โดยเมืองสมาชิกที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย จะถูกคัดเลือกมาจากทุกทวีปและภูมิภาคที่มีระดับรายได้และประชากรแตกต่างกัน แต่มีการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุภารกิจร่วมกัน ดังนั้นการวางความคิดสร้างสรรค์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เป็นแกนหลักของแผนพัฒนาเมืองของแต่ละเมืองที่ได้รับคัดเลือกนั้นจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัย และสอดคล้องกับวาระการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของสหประชาชาติภายในปี พ.ศ. 2573

Political News