เจนเนอราลี่ประกันภัย บุกตลาดลูกค้าองค์กร ด้วยแบบ“ประกันภัยกรรมการและเจ้าหน้าที่ บริหาร”

บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) เดินหน้าเจาะตลาดลูกค้าองค์กร และ SME  ส่งประกันภัยความรับผิ ดของกรรมการ และผู้บริหาร หรือ Directors’ & Officers’  Liability Insurance (ประกันภัย D&O )  บุกตลาด ซึ่งมีความโดดเด่นกว่าประกันภั ยอื่นๆ ในท้องตลาด ทั้งในแง่ความคุ้มครองที่ ครอบคลุมมากกว่า คุ้มครองค่าเสียหายทางการเงิน จากการถูกดำเนินการทางกฏหมาย และเบี้ยประกันที่คุ้มค่า ราคาเริ่มต้นของธุกิจ SME เพียง 30,000 บาท สำหรับ Limit of Liability  10 ล้านบาท เป็นต้น มั่นใจตอบรับแนวโน้มการดำเนินธุ รกิจ และการบริหารกิจการที่มีความเสี่ ยงซึ่งก่อให้เกิดการฟ้องร้องสู งขึ้นในปัจจุบัน

นายกรกฤต คำเรืองฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) กล่าวว่า การแข่งขันในตลาดประกันภัยในครึ่ งปีหลัง 2560 ยังคงดุเดือด แม้การขยายตัวของเศรษฐกิ จจะชะลอตัวลงบ้าง   แต่ภาพรวมแล้วยังมีแรงส่งธุรกิ จประกันวินาศภัยสามารถเข้าไปรั บงานประกันภัยได้  โดยบริษัทฯ มองเห็นธุรกิจในตลาดลูกค้าองค์ กรว่าจะมีการขยายเติบโตมากขึ้น  โดยเฉพาะในเรื่องของการประกันภั ยความรับผิดของกรรมการ และผู้บริหาร ที่ปัจจุบันมีความเสี่ยงในเรื่ องของการบริหารธุรกิจหรือกิ จการเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น ด้วยจุดเด่นของบริษัทฯ  ในด้านประกันภัยความรับผิ ดของกรรมการและผู้บริหาร หรือ Directors’ & Officers’  Liability Insurance หรือ ประกันภัย D&O  นอกจากการเป็น Global Brand ที่มีมาตรฐานระดับสากลแล้ว กรมธรรม์ D&O ยังให้ความคุ้มครองที่มากกว่ าในส่วนของข้อขยายความคุ้ มครองที่เพิ่มขึ้น มีอัตราเบี้ยประกันภัยที่แข่งขั นในตลาดได้ ( Competitive Price ) ซึ่งหมายถึงผู้เอาประกันภัยจะจ่ ายเบี้ยประกันภัยถูกลง และที่สำคัญคือ การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ตอกย้ำความเป็น Best Solution ที่มีตลอดมา

ในเรื่องของกลยุทธ์การทำตลาดของ เราจะไม่เข้าไปชิงตลาดของส่วนที่ พันธมิตรทางธุรกิจทำไว้อยู่แล้ว  ช่องทางของตลาดประกันภัย D&O ยังมีช่องทางในการขยายธุรกิจ โดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มธุรกิจที่ อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ และธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ เจนเนอราลี่ ในการเข้าไปเสนอแบบประกันภัย D&O ที่ผ่านมาประกันภัย D&O มักเสนอให้กับบริษัทที่จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ แต่ยังมีบริษัทจำนวนมากที่ไม่ ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะถูกฟ้ องได้ไม่แตกต่างกัน

ดังนั้น เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์)  จะเข้าไปให้ความรู้ความเข้ าใจถึงประโยชน์ของการทำประกันภั ย D&O เพราะทุกวันนี้กฎหมายใหม่ ๆ ออกมาตลอดซึ่งผู้บริหารจะปฏิ เสธความรับผิดชอบโดยอ้างว่าไม่ รู้กฎหมายไม่ได้ ดังนั้นเพื่อปิดความเสี่ ยงจากการบริหารงานบริษัทต่างๆ จึงควรต้องทำประกันภัย D&O ไว้  ซึ่งมีความโดดเด่นกว่าประกันภั ยอื่นๆ ในท้องตลาด ทั้งในแง่ความคุ้มครองที่ ครอบคลุมมากกว่า และเบี้ยประกันที่คุ้มค่า เริ่มต้นเพียง 30,000  บาท

บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) เดินหน้าเจาะตลาดลูกค้าองค์กร และ SME  ส่งประกันภัยความรับผิ ดของกรรมการ และผู้บริหาร หรือ Directors’ & Officers’  Liability Insurance (ประกันภัย D&O )  บุกตลาด ซึ่งมีความโดดเด่นกว่าประกันภั ยอื่นๆ ในท้องตลาด ทั้งในแง่ความคุ้มครองที่ ครอบคลุมมากกว่า คุ้มครองค่าเสียหายทางการเงิน จากการถูกดำเนินการทางกฏหมาย และเบี้ยประกันที่คุ้มค่า ราคาเริ่มต้นของธุกิจ SME เพียง 30,000 บาท สำหรับ Limit of Liability  10 ล้านบาท เป็นต้น มั่นใจตอบรับแนวโน้มการดำเนินธุ รกิจ และการบริหารกิจการที่มีความเสี่ ยงซึ่งก่อให้เกิดการฟ้องร้องสู งขึ้นในปัจจุบัน

นายกรกฤต คำเรืองฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) กล่าวว่า การแข่งขันในตลาดประกันภัยในครึ่ งปีหลัง 2560 ยังคงดุเดือด แม้การขยายตัวของเศรษฐกิ จจะชะลอตัวลงบ้าง   แต่ภาพรวมแล้วยังมีแรงส่งธุรกิ จประกันวินาศภัยสามารถเข้าไปรั บงานประกันภัยได้  โดยบริษัทฯ มองเห็นธุรกิจในตลาดลูกค้าองค์ กรว่าจะมีการขยายเติบโตมากขึ้น  โดยเฉพาะในเรื่องของการประกันภั ยความรับผิดของกรรมการ และผู้บริหาร ที่ปัจจุบันมีความเสี่ยงในเรื่ องของการบริหารธุรกิจหรือกิ จการเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น ด้วยจุดเด่นของบริษัทฯ  ในด้านประกันภัยความรับผิ ดของกรรมการและผู้บริหาร หรือ Directors’ & Officers’  Liability Insurance หรือ ประกันภัย D&O  นอกจากการเป็น Global Brand ที่มีมาตรฐานระดับสากลแล้ว กรมธรรม์ D&O ยังให้ความคุ้มครองที่มากกว่ าในส่วนของข้อขยายความคุ้ มครองที่เพิ่มขึ้น มีอัตราเบี้ยประกันภัยที่แข่งขั นในตลาดได้ ( Competitive Price ) ซึ่งหมายถึงผู้เอาประกันภัยจะจ่ ายเบี้ยประกันภัยถูกลง และที่สำคัญคือ การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ตอกย้ำความเป็น Best Solution ที่มีตลอดมา

ในเรื่องของกลยุทธ์การทำตลาดของ เราจะไม่เข้าไปชิงตลาดของส่วนที่ พันธมิตรทางธุรกิจทำไว้อยู่แล้ว  ช่องทางของตลาดประกันภัย D&O ยังมีช่องทางในการขยายธุรกิจ โดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มธุรกิจที่ อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ และธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ เจนเนอราลี่ ในการเข้าไปเสนอแบบประกันภัย D&O ที่ผ่านมาประกันภัย D&O มักเสนอให้กับบริษัทที่จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ แต่ยังมีบริษัทจำนวนมากที่ไม่ ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะถูกฟ้ องได้ไม่แตกต่างกัน

ดังนั้น เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์)  จะเข้าไปให้ความรู้ความเข้ าใจถึงประโยชน์ของการทำประกันภั ย D&O เพราะทุกวันนี้กฎหมายใหม่ ๆ ออกมาตลอดซึ่งผู้บริหารจะปฏิ เสธความรับผิดชอบโดยอ้างว่าไม่ รู้กฎหมายไม่ได้ ดังนั้นเพื่อปิดความเสี่ ยงจากการบริหารงานบริษัทต่างๆ จึงควรต้องทำประกันภัย D&O ไว้  ซึ่งมีความโดดเด่นกว่าประกันภั ยอื่นๆ ในท้องตลาด ทั้งในแง่ความคุ้มครองที่ ครอบคลุมมากกว่า และเบี้ยประกันที่คุ้มค่า เริ่มต้นเพียง 30,000  บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published.