บลจ.ไทยพาณิชย์ เผยผลตอบแทนตลาดหุ้นเอเชีย 5 เดือนพุ่ง 20.91%

บลจ.ไทยพาณิชย์ เผยผลตอบแทนตลาดหุ้นเอเชีย 5 เดือนพุ่ง 20.91% แนะเพิ่มน้ำหนักผ่านกองเ ด่น SCBAEM

 นายณรงค์ศักดิ์  ปลอดมีชัย กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าห น้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน   ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยถึงภาพรวมการลงทุ นในขณะนี้ว่า บริษัทฯ ได้เพิ่มน้ำหนักการลงทุ นในตลาดหุ้นเอเชียมากขึ้น เนื่องจากมองว่าเป็นตลาดที่มีคว ามน่าสนใจเมื่อเทียบกับตลาดในภู มิภาคอื่นโดยในช่วง 5 เดือนที่ผ่ านมา ตลาดหุ้นเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นให้ ผลตอบแทนจากการลงทุนในสกุลเงินด อลลาร์สหรัฐอยู่ที่ 20.91% สูงกว่าตลาดหุ้นพัฒนาแล้วที่ให้ ผลตอบแทนระดับ 10.55% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2560)

สำหรับปัจจัยที่ทำให้ตลาดหุ้นเอ เชียน่าสนใจ มาจากดัชนีชี้นำเศรษฐกิจโลกในช่ วง 3 เดือนที่ผ่านมาแสดงให้เห็น ถึงการปรับตัวดีขึ้นของดัชนีชี้ นำเศรษฐกิจต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกต่อภาคการค้ าโลกในระยะถัดไป รวมถึงสนับสนุนเงินทุนเคลื่อนย้ ายมาลงทุนยังสินทรัพย์เสี่ยง อาทิ ตลาดหุ้น โดยเศรษฐกิจเอเชียมีแนวโน้มขยาย ตัวสูงต่อเนื่อง ซึ่งทาง IMFคาดการณ์การขยายตัวท างเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียระห ว่างปี 2560 – 2561 สูงถึง 6.4% นำโดยจีน และอินเดีย เทียบกับประเทศพัฒนาแล้วที่ คาดว่าจะขยายตัวประมาณ 2%

นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวว่า เมื่อเปรียบเทียบระดับดัชนีตลาด หุ้นเอเชียในปัจจุบันยังถือว่ายั งซื้อขายในระดับต่ำเมื่อเทียบกั บตลาดของประเทศพัฒนาแล้ว และคาดการณ์การขยายตั วของกำไรบริษัทที่สูงกว่าจึ งคาดว่าตลาดหุ้นเอเชียจะมี ผลตอบแทนที่สูงกว่าตลาดพัฒนาแล้ วด้วยเช่นกัน โดยตลาดหุ้นเอเชียยังคงซื้ อขายที่ระดับ PE ratio ประมาณ 13.6 เท่า ขณะที่ตลาดของประเทศพัฒนาแล้ วอยู่ที่ 17.4 เท่า โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าตลาด หุ้นเอเชียจะมี ผลประกอบการขยายตัวในปี 2560 ประมาณ 17.8% และประเทศพัฒนาแล้ วประมาณ 11.9%

ทั้งนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์ มีกองทุนที่เหมาะกับการลงทุนในส ถานการณ์ดังกล่าว คือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (SCBAEM) มีผลดำเนินงานที่ดีอย่ างต่อเนื่องโดยข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 มีผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 17.09% สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอยู่ที่  15.04% ผลการดำเนินงานย้อนหลัง  3 เดือนอยู่ที่ 8.25% สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอ ยู่ที่ 7.65%  ผลการดำเนินงานย้อนหลัง   6 เดือนอยู่ที่ 15.70% สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอยู่ที่ 13.03% และผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 32.09% สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่ง อยู่ที่ 20.03% (ที่มา : Bloomberg)

กองทุน SCBAEM มีนโยบายลงทุนในก องทุนรวมต่างประเทศ  BGF Asian Growth Leaders Fund ในหน่วยลงทุนชนิด (Class) “D2” ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นใ นประเทศลักเซมเบิร์ก บริหารงานโดย “BlackRock Global Funds” เฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อย กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิ นสุทธิของกองทุน โดยกองทุน BGF Asian Growth Leaders Fund มีนโยบายลงทุนไม่ต่ำกว่าร้ อยละ 70 ในหุ้นของบริษัทที่จดทะ เบียน หรือทำธุรกิจในทวีปเอเชีย ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น มีการลงทุนรายประเทศ 5 อันดับแร ก ได้แก่ จีน เกาหลี ไต้หวัน ฮ่องกง และอินเดีย มีสัดส่วนการลงทุนรายอุตสาหกรรม  5 อันดับแรก คือ เทคโนโลยี, ธุรกิจการเงิน, สิ นค้าอุปโภคบริโภค, สินค้าอุ ตสาหกรรม  และพลังงาน

อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นเอเชียก็ยังมีปัจจัยเสี่ ยงจากแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ ยของเฟด และภาวะเศรษฐกิจการชะลอตัวของปร ะเทศจีน  หากพิจารณาการปรับขึ้น ดอกเบี้ยของเฟดใน 2 ครั้งที่ผ่า นมา ค่าเงินเอเชียกลับปรับตัวแข็งค่ า และยังคงมีเงินทุนเคลื่อนย้ ายเข้ามาลงทุนต่อเนื่องสะท้ อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่ งของเศรษฐกิจ และความมีประสิทธิภาพในการสื่อส ารกับนักลงทุนของธนาคารกลางสหรั ฐฯ นอกจากนี้จากปัจจัยพื้นฐานที่ปร ะเทศส่วนใหญ่ในเอเชียเกินดุลบัญ ชีเดินสะพัดค่อนข้างมากทำให้มีค วามเสี่ยงต่อการไหลออกของเงินทุ นต่ำกว่าภูมิภาคอื่น ขณะที่แนวโน้มสินค้าโภคภัณฑ์ปรั บขึ้นจะส่งผลบวกต่อกำไรบริษัทใน ประเทศจีน และมีความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลา งจีนจะคงใช้มาตรการผ่อนคลายทางก ารเงิน เพื่อรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ ในช่วงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ นำประเทศของจีนหลายตำแหน่งในช่ว งไตรมาสที่ 4  ของปีนี้

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลั กษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน  สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุก วันทำการ ได้ที่ SCBAM Call Center โทร.02-777-7777 กด 0 กด  6 หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย

Leave a Reply

Your email address will not be published.