สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

บลจ.ไทยพาณิชย์ แนะจัดพอร์ตลงหุ้นขนาดกลาง-เล็ก รับเศรษฐกิจไทยโตต่อเนื่อง

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย  กรรมการผู้จัดการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุ น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยภาพรวมตลาดหุ้ นไทยในขณะนี้ว่า ได้รับสัญญาณที่ดีขึ้ นจากเศรษฐกิจหลายภาคส่ วนโดยเฉพาะการบริโภคและการลงทุ นภาคเอกชนที่ส่งสัญญาณฟื้นตัว ในขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐที่คาด ว่าเม็ดเงินในปี 2561 จะสูงขึ้น รวมทั้งความคืบหน้าโครงการระเบี ยงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ  EEC จะช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่ นในภาคธุรกิจและการลงทุนระยะต่อ ไป

สำหรับภาพรวมของหุ้นขนาดกลางและ เล็กในปีนี้คาดว่ายังสามารถให้ผ ลตอบแทนที่ดี เนื่องจากเมื่อภาวะเศรษฐกิจของไ ทยยังมีการเติบโตต่อเนื่อง ผลการดำเนินงานของหุ้นขนาดกลาง- เล็กมักจะเติบโตสูงกว่าภาวะเศรษ ฐกิจรวม อาทิ กลุ่มค้าปลีกที่ได้รับประโยชน์จ ากการบริโภคภายในประเทศที่ดีขึ้ น กลุ่มท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ ที่ได้รับประโยชน์จากการที่นั กท่องเที่ยวเดิ นทางมาประเทศไทยมากขึ้น  ทั้งนี้ การลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็ กในระดับปัจจุบันนั้น ยังมีความน่าสนใจลงทุนอย่างมาก เพราะหลายบริษัทยังสามารถทำกำไร ได้ดีกว่าตลาดรวม และอาจจะมีการเติบโตมากกว่าที่ค าดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตามหุ้นขนาดกลาง-เล็กจ ะมีความผันผวนค่อนข้างมากเช่นกั น

นายณรงค์ศักดิ์กล่าวว่า บริษัทฯ มีกองทุนที่เหมาะกับสถานการณ์ดั งกล่าวได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mi d/Small Cap(SCBMSE) ซึ่งเป็นกองทุน ระดับ 5 ดาว จากการจัดอันดับของมอร์นิ่ งสตาร์  ในกลุ่มกองทุนประเภท  Equity Small-Mid cap  ซึ่งมีผลการดำเนินงานในช่ว ง 1 ปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่ ดี สามารถสร้างผลดำเนินงานที่ โดดเด่น โดยมีอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 25.2 0 % สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน SET TRI ซึ่งอยู่ 19.01%  (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.พ.2561 )

“ผลงานที่โดดเด่นเกิดขึ้นจากการ เลือกลงทุนในหุ้นที่มี ผลการดำเนินงานที่ดี มีอัตราการเติบโตมากกว่าอุตสาหก รรม โดยมีการจัดน้ำหนักการลงทุนในหุ้ นแต่ละตัวอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดี ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยการเลือกลงทุนในหุ้นแต่ละตัว นั้นเป็นการวิเคราะห์จากผู้จัดก ารกองทุนและทีมนักวิเคราะห์ โดยมีการเข้าพบผู้บริหารของบริ ษัทที่ลงทุน และทำการประเมินถึงศั กยภาพการเติบโตของบริษัทในระยะ 1-3 ปีข้างหน้า” นายณรงค์ศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้กองทุน SCBMSE มีนโยบายล งทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ /หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เน้นลงทุนหุ้นบริษัทขนาดกลางและ เล็ก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้ อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรั พย์สินของกองทุน ทั้งนี้ ด้วยลักษณะพอร์ตการลงทุ นของกองทุน SCBMSE อาจทำให้ กองทุนมีผลการดำเนินงานที่ผั นผวนสูงกว่าตลาดโดยรวม ผู้จัดการกองทุนอาจเข้าทำสั ญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน   ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ ยง (Hedging) จากการลงทุน นั กลงทุนที่ต้องการลงทุนในกองทุน  SCBMSE นั้นต้องสามารถรั บความเสี่ยงได้มากกว่ากองทุนหุ้ นทั่วไป โดยนักลงทุนอาจพิ จารณาจัดสรรเงินลงทุนบางส่วนเพื่ อลงทุนในกองทุน SCBMSE เพื่อเพิ่ มผลตอบแทนโดยรวมของพอร์ตการลงทุ น

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเ นินงานในอนาคต  ผู้ลงทุนควรทำคว ามเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรั บหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการ ได้ที่ SCBAM Call Center โทร.02-777-7777 กด 0 กด  6 หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย

Political News