บลจ.กรุงศรี เปิดตัวกองทุน KF-MINCOME เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนรายเดือน

บลจ.กรุงศรี เพิ่มทางเลือกการลงทุนเพื่อเข้าถึง 3 โอกาสจากการลงทุนในกองทุนเดียว ทั้งการเข้าถึงกระแสเงินสด ความสม่ำเสมอในการสร้างผลตอบแทน และการเติบโตของเงินลงทุน กับกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-MINCOME)  เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2560

น.ส.ศิริพร  สินาเจริญ  กรรมการผู้จัดการ  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด(บลจ.กรุงศรี) เปิดเผยว่า “บลจ.กรุงศรี เปิดเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์(KF-MINCOME) ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนที่ต้องการเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอภายใต้สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับความท้าทายในการสร้างผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ และความท้าทายในการสร้างความสม่ำเสมอของผลตอบแทน เนื่องจากตลาดมีความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น  รวมถึงความท้าทายในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุน”

“กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-MINCOME) มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งมีจุดเด่นในหลายด้าน ทั้งในส่วนของกลยุทธ์การกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลกจำนวนกว่า 4,000 หลักทรัพย์  มีน้ำหนักการลงทุนน้อยกว่า 1% ในแต่ละหลักทรัพย์เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน  รวมทั้งมีการกระจายการลงทุนในหลากหลายภูมิภาค โดยมีสัดส่วนการลงทุนกว่า 20% ในเอเชีย  เนื่องจากมีมุมมองว่าเอเชียมีเสถียรภาพทางการเมืองและมีศักยภาพการเติบโตที่ดีในระยะยาว อีกทั้ง Fidelity มีความเชี่ยวชาญที่โดดเด่นในการวิเคราะห์วิจัยการลงทุนในเอเชีย นอกจากนี้ กองทุนหลักยังมีการจัดสัดส่วนการลงทุนที่ยืดหยุ่นเหมาะกับภาวะตลาด  โดยมีปัจจัยในการสร้างกระแสเงินสดเป็นเกณฑ์สำคัญในการพิจารณา  และให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงควบคู่กัน  เพื่อเฟ้นหาโอกาสการลงทุนที่ดีที่สุดในการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนบนความผันผวนในระดับต่ำ”

“ปัจจัยอีกประการที่เป็นจุดแข็งของกองทุนหลัก คือการบริหารโดย Fidelity  International ซึ่งเป็น 1 ในบริษัทจัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก และได้รับรางวัลจากสถาบันชั้นนำต่างๆกว่า 170 รางวัล โดยได้รับ 86 รางวัลในยุโรปและ 84 รางวัลในเอเชีย อาทิ Morningstar Awards และ Thomson Reuters Lipper Fund Awards เป็นต้น สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการบริหารกองทุนและการให้บริการ”  (ที่มา : Fidelity International ณ 10 พ.ค. 60 / รางวัลดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด / ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต)

“บลจ.กรุงศรี เชื่อมั่นว่า กองทุน KF-MINCOME  จะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสรับผลตอบแทนรายเดือนควบคู่ไปกับการเติบโตของผลตอบแทนรวม โดยผู้ลงทุนอาจพิจารณาจัดสรรเงินลงทุนบางส่วนมาลงทุนในกองทุนดังกล่าว เพื่อบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนให้มีสินทรัพย์ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอในทุกวัฏจักรเศรษฐกิจ” น.ส.ศิริพร กล่าว

กองทุน KF-MINCOME มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ความเสี่ยงกองทุนระดับ 5 : เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง และมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

นักลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.กรุงศรี โทร. 02-657-5757 หรือ เว็บไซต์ www.krungsriasset.com  หรือ ติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา

Leave a Reply

Your email address will not be published.