ซีพี สนับสนุนอาหารและการสื่อสาร ให้ทัพนักกีฬาไทย สู้ศึกซีเกมส์ 2017

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผนึกกำลัง ซี พีเอฟ, ซีพี ออลล์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น ลงนามบันทึกข้ อตกลง กับคณะกรรมการโอลิมปิคไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นผู้ สนับสนุนหลักด้านอาหารและการสื่ อสารอย่างเป็นทางการ แก่ทัพนั กกีฬาไทย เพื่อสู้ศึกซีเกมส์ 2017 ประเทศ มาเลเซีย

 คณะกรรมการโอลิมปิคแห่ งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ การกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย เครือเจริญโภคภัณฑ์ , บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้ อตกลงความร่วมมือเป็นผู้สนับสนุ นหลักด้านอาหารและการสื่อสารอย่ างเป็นทางการ ให้แก่ทัพนักกีฬาไทยในซีเกมส์ ค รั้งที่ 29 ประจำปี 2017 ระหว่ างวันที่ 19-30 ส.ค.นี้  ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม คณะกรรมการโอลิมปิคฯ  ศาสตราจารย์(พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน รองประธานกรรมการ และรองประธานคณะอนุกรรมการฝ่ ายการตลาดและสิทธิประโยชน์  คณะกรรมการโอลิมปิคแห่ งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า คณะกรรมการโอลิมปิคฯ กำลังดำเนินการเตรียมจัดส่งนั กกีฬาเข้าแข่งขันในซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ซึ่งต้องขอขอบคุณผู้ สนับสนุนทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่ วมขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ให้กับนักกีฬาที่จะเดินทางไปแข่ งขัน โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์, ซีพีเอฟ , ซีพี ออลล์ และทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง กับคณะกรรมการโอลิมปิคแห่ งประเทศไทยฯ และการกีฬาแห่งประเทศ ในการเป็นผู้สนับสนุนหลักด้ านอาหารและการสื่อสารอย่างเป็ นทางการ โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์จะบริ การอาหารไทย ที่สะอาดและปลอดภัย แก่คณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชนไทย จำนวน 1,500 คน ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคั ญในการบำรุงขวัญและกำลังใจ แสดงถึงความเอาใจใส่ให้นักกี ฬามีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ พร้อมจะนำชื่อเสียงมาสู่ ประเทศชาติและชาวไทย นอกเหนือจากอาหารไทยที่ถู กปากแล้ว การได้มีโอกาสติดต่อกับครอบครั วมายังประเทศไทย ได้อย่างรวดเร็ว ยิ่งทำให้นักกีฬามีกำลังใจยิ่ งขึ้น

นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการกีฬาแห่ งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์ การกีฬา  กล่าวว่า การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรี ยมความพร้อมของนักกีฬาแต่ ละประเภท โดยร่วมกับสมาคมกีฬาต่างๆ จัดผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ การกีฬาสาขาต่างๆ อาทิ นักจิตวิทยา นักโภชนาการ นักสรีรวิทยา และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อพัฒนานักกีฬาในขณะเก็บตั วฝึกซ้อมและแข่งขัน รวมไปถึงการประสานความร่วมมือกั บภาคเอกชน ในการสนับสนุนการเตรียมความพร้ อมสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ การรักษาฟื้นฟู และการดูแลอาหารโภชนาการ นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียม “ไทยเ ฮาส์” เพื่อให้เป็นสถานที่ สำหรับอำนวยความสะดวกแก่นักกี ฬาด้านการติดต่อประสานงาน ประเมินผล การนวด การทำกายภาพบำบัด และการให้การผ่อนคลายร่างกาย จิตใจ ทั้งนี้การกีฬาแห่งประเทศไทย มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่บริษัทเอกชนอย่าง เครือเจริญโภคภัณฑ์, ซีพีเอฟ, ซี พี ออลล์ และทรู คอร์ปอเรชั่น เข้ามาสนับสนุนอาหารและการสื่ อสาร ในการชิงชัยซีเกมส์ 2017 นี้ เพื่อร่วมกันส่งเสริมความสำเร็ จของทัพนักกีฬาไทย

ด้าน นายขจร เจียรวนนท์ กรรมการบริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอขอบคุณคณะกรรมการโอลิมปิคแห่ งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ได้ให้ความไว้วางใจให้ ทางเครือฯ เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุ นในการแข่งขันซีเกมส์ 2017 ด้ วยหลักการดำเนินธุรกิจปรัชญา 3  ประโยชน์สู่ความยั่งยืน ที่มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์ แก่ประเทศชาติ สังคม และสุดท้ายจึงเป็นบริษัท  ภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยื นของสหประชาชาติ 17 ประการ (United Nations Sustainable Development Goals : SDGs)  ซึ่งหนึ่งในหัวข้อที่ สำคัญ คือ การมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี (Health & Well Being)  โดยเครือฯ ได้เข้ามาสนับสนุนวงการกีฬา เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่ จะส่งเสริมให้คนในสังคมมีสุ ขภาพแข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้เริ่มสนับสนุนการแข่งขันกี ฬาโอลิมปิกครั้งที่  31 ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล เมื่อปีที่ผ่านมา และในปีนี้จึงได้นำศั กยภาพของแต่ละกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ซีพีเอฟ, ซีพี ออลล์, และ ทรู คอร์ปอเรชั่น มาผนึกกำลังกัน ด้วยการเป็น  “ครัวของโลก  (Kitchen of The World)” ที่เป็นผู้นำธุรกิจเกษตรอุ ตสาหกรรมและอาหารในประเทศมาเลเซี ย เราจึงมีความพร้อมอย่างยิ่ง ในการเป็นผู้สนับสนุนหลักด้ านอาหารและการสื่อสารอย่างเป็ นทางการ แก่คณะนักกีฬาไทย ตลอดระยะเวลาการแข่งขันกีฬาซี เกมส์ ครั้งที่ 29 ที่กรุงกัวลาลั มเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ขณะที่ นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข ประธานคณะผู้บริ หาร ธุรกิจอาหารและกรรมการผู้จั ดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  ในฐานะที่ซีพีเอฟเป็นผู้นำด้านธุ รกิจอาหาร จึงได้นำศักยภาพการเป็นผู้ผลิ ตอาหารคุณภาพปลอดภัย เต็มเปี่ยมด้วยคุณค่ าทางโภชนาการ มาสนับสนุนให้คณะนักกีฬาไทยได้ อิ่มอร่อยกับอาหารคุณภาพที่มี รสชาติคุ้นเคยถูกปาก ซึ่งจะเป็นกำลังและพลั งใจในการแข่งขันให้ทีมไทยแลนด์ คว้าชัยซีเกมส์กลับมา ทั้งนี้ซีพีเอฟดำเนินธุรกิ จอาหารอยู่ในประเทศมาเลเซีย ในนามบริษัท ซีพี-มาเลเซีย ด้วย ซึ่งที่นี่จะเป็นเสมือนครัวใหญ่ ที่จะทำการผลิ ตอาหารหลากหลายเมนู เข้ามาสนับสนุนทีมนักกีฬาไทยด้ วยอีกส่วนหนึ่ง ไม่เพียงเฉพาะเมนูอาหารที่ผลิ ตในมาเลเซียเท่านั้น ยังมีเมนูอาหารบางส่วนที่ส่ งตรงจากประเทศไทย ให้ไปเป็นพลังงานจากอาหารซีพี เอฟและพลังใจจากคนไทยทั้งประเทศ และจะเป็นส่วนสำคัญให้ทัพนักกี ฬาไทยสร้างชื่อเสียงให้แก่ ประเทศชาติอีกครั้ง

ทางด้าน นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จั ดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย กล่าวว่า ซีพี ออลล์ ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่ งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นอย่างสูง ที่กรุณาไว้วางใจให้ซีพี ออลล์ “ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย”ได้มี โอกาสเป็นผู้สนับสนุนอาหารสำหรั บนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาซี เกมส์อย่างเป็นทางการ สำหรั บความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคั ญที่จะร่วมกันส่งเสริมและสนั บสนุนนักกีฬาไทย โดยซีพี ออลล์ ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์จั ดเตรียมอาหารที่ดีมีคุ ณภาพมาตรฐาน มีคุณค่าทางโภชนาการและที่สำคั ญอาหารที่รับประทานนั้นมี ความอร่อยถูกปากให้แก่นักกีฬา เจ้าหน้าที่ ตลอดจนสื่อมวลชนที่ รรวมรายงานการแข่งขันกีฬาซี เกมส์ ครั้งที่ 29 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  โดยทุกเมนูได้ถูกคัดสรรเป็นอย่ างดี ซึ่งจะคอยให้บริ การตลอดระยะเวลาการแข่งขัน  โอกาสนี้ ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนบริษัทฯ และพี่น้องคนไทยทั่วประเทศ ขอส่งกำลังใจและร่วมเชียร์นักกี ฬาไทยทุกท่านให้ประสบความสำเร็ จตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ

ด้าน นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการผู้จั ดการใหญ่ (ร่วม) ด้านการพาณิชย์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่มทรู ตอกย้ำความเป็นผู้ให้บริการด้ านสื่อสารด้วยเครือข่ายที่ดีที่ สุดและครอบคลุมที่สุด ผ่านนวัตกรรมและบริการที่ หลากหลาย ร่วมสนับสนุนและอำนวยความสะดวก เชื่อมโยงนักกีฬาไทยในการติดต่ อพูดคุยกับครอบครัวหรือเพื่อนที่ ประเทศไทยได้ตลอดเวลา  โดยจะมอบซิมโรมมิ่ง จากทรูมูฟ เอช ที่สามารถโทรออก รับสาย ส่งข้อความ และใช้ Non-Stop ดาต้าโรมมิ่งทั้ง 4G และ 3G เมื่อใช้บริการโรมมิ่ งในประเทศมาเลเซีย  เพิ่มแรงใจในการสู้ศึกซีเกมส์ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสะท้อนความตั้ งใจของกลุ่มทรู ที่จะสนับสนุนกีฬาทุกประเภทที่ คนไทยร่วมแข่งขัน ตลอดจนเป็นกำลังใจให้นักกี ฬาไทยคว้าชัยชนะการแข่งขันในทุ กรายการ

ทั้งนี้เพื่อความต่อเนื่อง เครื อเจริญโภคภัณฑ์, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ยังร่วมมือกับ คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่ งประเทศไทย  และการกีฬาแห่งประเทศไทย

เตรียมสานต่อความร่วมมือ ผนึกกำลังเป็นผู้สนับสนุนหลักด้ านอาหารและการสื่อสาร กับทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย สู้ศึกอาเซียน พาราเกมส์ 2017 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 17-23 ก.ย. นี้ด้วยเช่นกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.