สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

EXIM BANK แต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการดูแลสายงานกำกับและการเงิน

EXIM BANK แต่งตั้งนางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ดูแลสายงานกำกับและการเงิน ประกอบด้วยฝ่ายบัญชี ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน และฝ่ายธุรการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ดูแลการจัดการด้านบัญชีและงบประมาณตามนโยบายของธนาคาร มาตรฐานการบัญชี และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงของธนาคาร การกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการประกอบธุรกิจของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดภายในและภายนอกธนาคาร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตลอดจนระบบงานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และอาคารสถานที่ของธนาคาร ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

นางวันเพ็ญจบการศึกษาปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย และผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท บีทีเวิลด์ลีส จำกัด ก่อนจะเข้าร่วมงานกับ EXIM BANK ในปี 2550 และได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายโครงการระหว่างประเทศ และผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรม 3 ในปี 2559 และ 2561 ตามลำดับ

Political News