สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

ธ.ก.ส.ร่วม สอน.และโรงงานน้ำตาล สนับสนุนสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย

นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และผู้แทนโรงงานน้ำตาลที่เข้าร่วมโครงการ 14 แห่ง ทั่วประเทศ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย ในโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปี 2562 – 2564 วงเงินกู้ปีละ 2,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี รวมเป็นเงิน 6,000 ล้านบาท เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร สถาบันชาวไร่อ้อย กลุ่มบุคคล และวิสาหกิจชุมชน เข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำ ลดการพึ่งพาแหล่งเงินทุนนอกระบบ

โดยเกษตรกรชาวไร่อ้อย สามารถนำเงินทุนไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกอ้อย เช่น การจัดหาแหล่งน้ำสำรองในการบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง การจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาใช้ในการผลิตอ้อยเพื่อลดการสูญเสียและลดต้นทุนในระยะยาว ส่งผลให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ลดปัญหาอ้อยไฟไหม้ที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในไร่อ้อย สอดคล้องกับเป้าหมายในการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้   ทั้ง 3 ฝ่ายจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังชาวไร่อ้อยและสถาบันชาวไร่อ้อยให้รับทราบและเข้าใจเงื่อนไขโครงการ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพฯ

Political News