สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

กสิกรไทย แต่งตั้ง 2 รองกจ.อาวุโส และ 2 รองกจ.ใหม่

            คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย มีมติแต่งตั้ง 2 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ได้แก่ นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์  เป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ดูแลสายงานผลิตภัณฑ์บรรษัทและผู้ประกอบการ และนายจงรัก รัตนเพียร  เป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ดูแลสายงานการเงินและควบคุม และแต่งตั้ง 2 รองกรรมการผู้จัดการ ได้แก่ นายดิถีชัย ลิมโปดม  และนายทิพากร สายพัฒนา  ดูแลสายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท

            นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ ปัจจุบันอายุ 55 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท ในสาขาเดียวกันจาก The University of Texas at Austin ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโท ด้านการบริหารจัดการ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์การทำงานกับองค์กรขนาดใหญ่ ได้แก่ บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด   เคยทำงานด้านธุรกิจการเงิน กับธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารเอบีเอ็นแอมโร ธนาคารเอเชีย ธนาคารทีเอ็มบี และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสารสนเทศและปฏิบัติการ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ดูแลสายงานผลิตภัณฑ์บรรษัทและผู้ประกอบการ และล่าสุดเป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานผลิตภัณฑ์บรรษัทและผู้ประกอบการ

            นายจงรัก รัตนเพียร ปัจจุบันอายุ 50 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะเศรษฐศาสตร์ (สาขาเศรษฐมิติ การเงิน และการค้าระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท ด้านการเงินจาก William Paterson University of New Jersey และหลักสูตร Chartered Financial Analyst, CFA Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี 2545 ที่ฝ่ายบริหารเงิน เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายบริหารเงิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและควบคุม และล่าสุดเป็น        รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานการเงินและควบคุม

            นายดิถีชัย ลิมโปดม ปัจจุบันอายุ 42 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี 2544 ที่ฝ่ายวาณิชธนกิจ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท

            นายทิพากร สายพัฒนา ปัจจุบันอายุ 40 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาเศรษฐศาสตร์และการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท Master of Science in Finance, University of Illinois at Urbana Champaign สหรัฐอเมริกา ประสบการณ์การทำงาน บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา  บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย เริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี 2552 ที่ฝ่ายสหบรรษัทธนกิจเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

KBank appoints two Senior Executive Vice Presidents and two Executive Vice Presidents

KBank Board of Directors resolved to appoint two Senior Executive Vice Presidents including Mr. Silawat Santivisat to be in charge of the Corporate and SME Division, and Mr. Chongrak Rattanapian, to be in charge of the Finance and Control Division, and also appointed two Executive Vice Presidents, including Mr. Dithichai Limpodom  and Mr. Tipakorn Saiphatana, supervising the Corporate Business Division.

Mr. Silawat Santivisat, 55, graduated with  Bachelor of Chemical Engineering (Second Class Honor) from the Faculty of Engineering, Chulalongkorn University;  Master of Science in Chemical Engineering from The University of Texas at Austin, U.S.A.; and  Master of  Management from Sasin Graduate Institute of Business Administration, Chulalongkorn University. Before being appointed to be Senior Executive Vice President supervising the Corporate and SME Products Division, and Executive Vice President of the same Division, he worked with various major corporations including Shell Company of Thailand Ltd., and  True Corporation Co., Ltd.,  as well as those in the Banking industry, e.g., Citibank, ABN AMRO Bank, Bank of Asia, TMB Bank and CIMB Thai Bank, where he served as Senior Executive Vice President for the Information Technology and Operation Division.

             Mr. Chongrak Rattanapian, 50, graduated with a Bachelor’s Degree from Faculty of Economics (Econometrics Monetary and International Economics) Master’s Degree in Business Administration (Finance) from William Paterson University of New Jersey and completed the Chartered Financial Analyst, CFA Institute, U.S.A. He started his career at KBank’s Central Treasury Department in 2002 as First Vice President, and later Senior Vice President, of the same department. Mr. Chongrak’s other positions before his promotion to Senior Executive Vice President for the Finance and Control Division included KAsset Executive Chairman, and Executive Vice President for the Corporate Business Division and Executive Vice President for the Finance and Control Division.

           Mr. Dithichai Limpodom, 42, graduated with a Bachelor’s Degree from the Faculty of Commerce and Accountancy, Finance and Banking Program, Thammasat University, and a Master’s Degree from the Faculty of Business Administration, Finance and Marketing Program, Sasin Graduate Institute of Business Administration, Chulalongkorn University. He began working at KBank’s Investment Banking Business Department in 2001. He was appointed as First Vice President and later Senior Vice President for the Multi-Corporate Business Department before his promotion to First Senior Vice President and later Executive Vice President for the Corporate Business Division

           Mr. Tipakorn Saiphatana, 40, received a Bachelor’s Degree from Faculty of Commerce and Accountancy, Finance and Banking Program, Thammasat University, a Master of Art in Business and Managerial Economics (International Program), Faculty of Economics, Chulalongkorn University, and a Master of Science in Finance, University of Illinois at Urbana Champaign. He worked at MayBank Kim Eng Securities Public Company Limited, Krungsri Securities Public Company Limited and Kasikorn Securities  Public Company Limited. He started working for KASIKORNBANK PCL in 2009 at the Multi-Corporate Business Department before being promoted to First Vice President and Senior Vice President.  His current title is Executive Vice President of the Corporate Business Division.

Political News