สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

SPALI พิชิตรางวัล Investors’ Choice Award ปี 2565 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

         บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI) โดยนางสาววารุณี ลภิธนานุวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท รับรางวัล “Investors’ Choice Award” ประจำปี 2565 ซึ่งเป็น 1 ใน 12 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 10 ปี        

         เป็นรางวัลที่สะท้อนให้เห็นว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นตั้งใจในการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการมุ่งพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ควบคู่กับการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น อันถือเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Political News