สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

ธนาคารกรุงเทพ โชว์กำไรสุทธิครึ่งแรกปี2564จำนวน13,280ล้านบาท

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสที่สอง ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดระลอกที่สามของโควิด-19 ส่งผลให้เครื่องชี้ทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ปรับตัวลงต่อเนื่อง อาทิ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ต่ำสุดในรอบ 19 ปี กระทบต่อไปยังการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังไม่สามารถฟื้นตัว เนื่องจากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ  อย่างไรก็ตาม การส่งออกของประเทศไทยปรับดีขึ้นต่อเนื่อง ตามการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ซึ่งได้เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมา ร่วมกับการใช้จ่ายของภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยพยุงเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยขณะนี้ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง มีผู้ติดเชื้อใหม่จำนวนหลายพันรายต่อวัน การกลายพันธุ์ของไวรัสทำให้การระบาดยืดเยื้อ สัดส่วนประชากรไทยที่ได้รับวัคซีนยังไม่มากพอ และแผนการเปิดประเทศ เพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงอยู่ในช่วงเริ่มดำเนินการ ด้วยเหตุนี้ ความต่อเนื่องของมาตรการภาครัฐ ในการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจและลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประคับประคองและฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาธนาคารกรุงเทพได้สนับสนุนมาตรการของภาครัฐและเร่งดำเนินการช่วยเหลือลูกค้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมดูแลลูกค้าให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกค้าแต่ละราย ขณะเดียวกัน ธนาคารให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพฐานะการเงิน สภาพคล่อง และเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง

กำไรสุทธิของธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อยสำหรับครึ่งแรกของปี 2564 จำนวน 13,280 ล้านบาท

ธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อยรายงานกำไรสุทธิครึ่งแรกของปี 2564 จำนวน 13,280 ล้านบาท  โดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8  หลัก ๆ จากผลของการรวมธนาคารเพอร์มาตาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563  และมีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 2.12 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งในครึ่งแรกของปีก่อน  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.8  จากค่าธรรมเนียมบริการประกันผ่านธนาคารและบริการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมธุรกิจหลักทรัพย์  รวมถึงการรวมรายได้ค่าธรรมเนียมของธนาคารเพอร์มาตา  สำหรับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 49.5   ทั้งนี้ ธนาคารมีการตั้งสำรองตามหลักความระมัดระวังโดยคาดการณ์ปัจจัยผลกระทบสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความไม่แน่นอนในระยะข้างหน้า

ธนาคารกรุงเทพยังคงดำรงฐานะการเงิน สภาพคล่อง และเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อรองรับผลกระทบจากเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวช้าและมีความไม่แน่นอนมากขึ้น

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อจำนวน 2,420,305 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 จากสิ้นปี 2563 จากสินเชื่อลูกค้าธุรกิจและสินเชื่อกิจการต่างประเทศ แม้ว่าอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อรวมอยู่ในระดับทรงตัวที่ร้อยละ 3.7 ธนาคารยังคงมีการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจไทย ส่งผลให้อัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ร้อยละ 190.3

ธนาคารมีเงินรับฝาก ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 3,046,985 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 จากสิ้นปีก่อน เป็นผลจากการที่ลูกค้าต้องการดำรงสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงในภาวะที่มีความไม่แน่นอน ทำให้อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากอยู่ที่ร้อยละ 79.4 ขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารและบริษัทย่อยอยู่ที่ร้อยละ 18.4 ร้อยละ 15.9 และร้อยละ 15.0 ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ำตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bangkok Bank reported net profit of Baht 13,280 million for the first half of 2021

The Thai economic recovery in the second quarter of 2021 was affected by the third wave of the Covid-19 pandemic leading to a deterioration in various economic indicators, including consumer confidence, which fell to a 19-year low, impacting consumption and investment by the private sector. With international travel restrictions remaining in place, the tourism sector has been unable to recover. However, Thailand’s exports grew strongly in line with a robust economic recovery in key trading partners and this has been a predominant supporting factor for the Thai economy, together with government spending. Thailand continues to face a high degree of uncertainty from the pandemic situation with thousands of new infections recorded on a daily basis. Given the prolonged outbreak, mutation of the virus, the fact that the proportion of vaccinated people is not yet high enough, and that the reopening of borders for tourism has just started, continual government measures are still needed to sustain the economic recovery and support affected business operators and retail debtors.

Bangkok Bank has continued to support government measures and accelerated its help to provide customers with appropriate assistance in line with their individual situations since the beginning of the Covid-19 outbreak. At the same time, the Bank has prioritized risk management, while maintaining its financial stability, liquidity levels and strong capital position.

Bangkok Bank and its subsidiaries reported net profit of Baht 13,280 million for the first half of 2021

The Bank and its subsidiaries reported net profit for the first half of 2021 amounting to Baht 13,280 million. The net interest income increased by 4.8 percent due mainly to the consolidation of Permata since May 2020, while the net interest margin stood at 2.12 percent, decreased from the same period of 2020 following multiple interest rate cut during the first half of last year.  Net fees and service income rose by 18.8 percent, due to fee income from bancassurance and mutual funds services and fee from securities business, as well as the consolidation of Permata’s fee income. The cost to income ratio was 49.5 percent. Meanwhile, the Bank set aside expected credit losses under its prudent approach as the Bank continued to assess the potential impact from the prolonged Covid-19 pandemic on the Thai economy and to prepare for and accommodate uncertainty.

Bangkok Bank continues to maintain a healthy financial position, high liquidity and capital positions, under its prudent management approach, in response to a delay in the economic recovery and a continued increase in uncertainties

At the end of June 2021, the Bank’s total loans amounted to Baht 2,420,305 million, an increase of 2.2 percent from the end of last year, owing to increases in loans to business customers and loans made through the international network. Nonetheless the non-performing loan ratio remained at 3.7 percent. The Bank continues to set aside expected credit losses in response to the potential impacts from a prolonged Covid-19 outbreak on the Thai economy, driven a ratio of loan loss reserves to non-performing loan remaining strong at 190.3 percent.

As of June 30, 2021, the Bank’s deposits amounted to Baht 3,046,985 million, an increase of 8.4 percent from the end of December 2020. The rise reflected customers’ desire to maintain their highly liquid assets during a time of uncertainty. Accordingly, the loan to deposit ratio stood at 79.4 percent. In terms of capital, the Bank’s total capital adequacy ratio, Tier 1 capital adequacy ratio, and Common Equity Tier 1 capital adequacy ratio of the Bank and its subsidiaries stood at 18.4 percent, 15.9 percent and 15.0 percent respectively, comfortably above the Bank of Thailand’s minimum capital requirements.

 

Political News