สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

ปันน้ำใสจากใจในแบบ TSR

โครงการปันน้ำใสได้ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2561 เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของ นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่ ผู้ก่อตั้งบริษัทเธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ “ทีเอสอาร์” ที่อยากให้คนไทยทุกครัวเรือนมีสุขภาพที่ดี มีน้ำดื่มที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ปราศจากสิ่งเจือปน โดยโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายหลัก คือ การช่วยให้คนไทยในชุมชนต่าง ๆ สามารถมีน้ำดื่มที่สะอาดได้บริโภคในชีวิตประจำวัน เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนในชุมชนอย่างยั่งยืน เพราะมีคนไทยมากกว่า 1 ล้านคนจากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขที่มีปัญหาสุขภาพจากการดื่มน้ำไม่สะอาด โดยคณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาในทุกสายงาน ได้เริ่มต้นทำกิจกรรมมอบเครื่องกรองน้ำเซฟให้กับชุมชนข้างเคียง พื้นที่ ๆ ขาดแคลน รวมไปถึงภูมิลำเนาของพนักงานในบริษัทฯ ก่อนจนปัจจุบันขยายออกไปเป็นวงกว้างให้แก่สถานที่ต่าง ๆ แบ่งได้ 6 ภาคส่วน คือ สถาบันการศึกษา สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา สถานประกอบการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพรักษาพยาบาล หน่วยงานราชการ มูลนิธิ และชุมชนห่างไกลทั่วประเทศไทย ซึ่งการดำเนินการโครงการนี้ทีทำมาอย่างต่อเนื่อง 3 ปี ได้บริจาคเครื่องกรองน้ำไปทั้งสิ้น 8,343 เครื่อง และตั้งเป้าในปี 2564 จะมอบอีกกว่า 4,000 เครื่องทั่วประเทศไทย

สำหรับแนวทางการดำเนินงานเพื่อสังคมของบริษัทฯ ได้จัดทำภายใต้ชื่อโครงการ “ปันน้ำใส จากใจ เซฟ” มีการดำเนินงานหลักคือการมอบ “เครื่องกรองน้ำเซฟ” พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจและอันตรายที่เกิดจากการดื่มน้ำไม่สะอาด อบรมเรื่องขั้นตอนการติดตั้ง การดูแลเครื่องกรองน้ำที่ถูกต้อง โดยเครื่องกรองน้ำ 1 เครื่อง สามารถกรองน้ำสะอาดให้แก่คน ในชุมชนได้ถึง 100 คน เป็นจำนวน 10,000 ลิตร ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ทำโครงการมาสามารถช่วยคนไทยกว่า 834,300 คน ให้ได้ดื่มน้ำที่สะอาด ปลอดภัย และในปีนี้ที่ถือว่าครบรอบ 45 ปีของบริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น “ปันน้ำใส จากใจ TSR” เพื่อสอดคล้องกับการรีแบรนด์ของบริษัทฯ และกลุ่มธุรกิจในเครือ แต่ยังคงจุดมุ่งหมายเดิมในการให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและแบ่งปันสิ่งดี ๆ คืนให้กับสังคมไทย โดยนางสาว เธียรวรรณี แจ้งอยู่ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ กล่าวเสริมว่า “โครงการปันน้ำใสจากใจ TSR เป็นการสร้างรอยยิ้มสายธารแห่งความสุขที่แบ่งปันน้ำใจ ซึ่งแทบจะทุกโรงเรียนในสังกัด กทม. และ นนทบุรี มีเครื่องกรองน้ำของเราติดตั้ง ถือเป็นความตั้งใจและภูมิใจของคนในองค์กร โดยเราได้มีกิจกรรมและรูปแบบความช่วยเหลือเพิ่มเติมนอกเหนือจากการดำเนินการหลักตามความเหมาะสม  อาทิเช่น การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด TSR เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ การทำโรงทานให้ความช่วยเหลือชุมชนใกล้เคียงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาการว่างงาน การตกงาน หรือผู้ได้รับผลกระทบในวิกฤตโควิด-19 และ การมอบกล่องเซฟ ยูวี สเตอริไลเซอร์ (SAFE UV Sterilizer) ให้กับ 100 ร้านอาหารในเขตเทศบาลนครนนทบุรี สำหรับใช้ในการฆ่าเชื้อบนภาชนะใส่อาหาร เป็นต้น”

นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ “ทีเอสอาร์” กล่าวสรุปว่า “การดำเนินนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งในหลักการที่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ ด้วยตระหนักว่าองค์กรจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน ต้องอาศัยทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ ความสามารถ ควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม และการได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบเครื่องกรองน้ำเพื่อให้คนไทยเข้าถึง “น้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัย” ถือเป็นหัวใจของการพัฒนาให้เกิดความอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง นับเป็นโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ ว่าด้วยเรื่อง การมีน้ำเพื่อใช้ประโยชน์และมีการจัดการน้ำและสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนสำหรับทุกคน ที่หลายหน่วยงานต้องเร่งช่วยกันพัฒนา เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงน้ำสะอาดและการมีสุขอนามัยที่ดี เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรคระบาดที่กระทบกับการเข้าถึงแหล่งน้ำดื่มที่สะอาด” โดยปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาทั้งเรื่องสารปนเปื้อนในน้ำ น้ำบาดาลขุ่น และล่าสุดกับภาวะน้ำประปาเค็มที่เกิดจากน้ำทะเลหนุน ล้วนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของทุกครัวเรือน ดังนั้นการช่วยสนับสนุนให้ทุกคนเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัย ตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศเป็นสิ่งสำคัญที่เพิ่มความเข้มแข็งในการพัฒนาการจัดการน้ำและสุขอนามัย สำหรับโรงเรียนหรือโรงพยาบาลที่ต้องการเครื่องกรองน้ำ สามารถติดต่อสอบถามที่ 1210 กด 3

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Political News