สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

บลจ.กรุงไทย ประกาศข่าวดีจ่ายปันผลอีก 4 กองทุน

นางชวินดา  หาญรัตนกูล  กรรมการผู้จัดการ  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)   เปิดเผยว่า บริษัทมีมติจ่ายเงินปันผลอีก 4 กองทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท (TTLPF) ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลและปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ครั้งที่ 41 ในอัตรา 0.4300 บาท ต่อหน่วย  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลและปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ครั้งที่ 9 ในอัตรา 0.1012 บาท ต่อหน่วย  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท (CPTGF) ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลและปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ครั้งที่ 28 ในอัตรา 0.1800 บาท ต่อหน่วย กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGATIF) ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลและปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ครั้งที่ 21 ในอัตรา 0.2000 บาท ต่อหน่วย  โดยทั้ง 4 กองทุนข้างต้น มีกำหนดจ่ายเงินในวันที่ 17 มีนาคม 2564 นี้

ทั้งนี้ท่านสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลได้ที่ www.ktam.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บลจ. กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 ในเวลาทำการ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

Political News