สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

แม่ชีศันสนีย์ผุดโครงการ “หัวใจเดียวกันและ 1,000 มือ แก้ปัญหาความรุนแรงอย่างยั่งยืน

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ดึงสติสังคม ชี้กฎหมายและอำนาจไม่สามารถแก้ปัญหาความรุนแรง สตรี เด็ก และครอบครัวได้ แนะใช้ความกรุณาและปัญญาแก้ปัญหา เชิญชวนผู้ที่ศรัทธาเข้าร่วมโครงการ “หัวใจเดียวกันและ 1,000 มือ One Heart – One Thousand Hands” เนื่องในโอกาส “วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล”

เสถียรธรรมสถาน โดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เปิดชุมชนจิตอาสา “หุบเขาโพธิสัตว์” ชวนภาคีเครือข่ายมาร่วมเป็นหนึ่งในโครงการ “หัวใจเดียวกันและ 1,000 มือ One Heart – One Thousand Hands”   เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายน ซึ่งเป็น “วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล”  เพื่อหลอมรวม “หัวใจ” ของคนที่มีศรัทธาว่า “การยุติความรุนแรงในโลกต้องยุติความรุนแรงในใจเราไปพร้อมกัน” ด้วยการหลอมรวม “มนุษย์ธรรมดา 500 คน” ที่พร้อมใช้ 2 มือประสานกันเป็น 1,000 มือ ประหนึ่ง “พันมือ” ของพระโพธิสัตว์  เพื่อยุติความรุนแรงในโลกด้วยหลักแห่งความเมตตากรุณาและสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนด้วยการสร้างสันติสุขในใจให้งอกงาม โดยรวมพลังกันทำงานหนักอย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เพื่อบ่มเพาะจิตสำนึกแห่งเสรีภาพอันยั่งยืนคือ “พึ่งตนเองได้และให้คนอื่นเป็น”

“วิกฤตการณ์ที่โลกกำลังเผชิญให้บทเรียนกับเราว่า อำนาจและการเมืองไม่สามารถ ‘ยุติความรุนแรง’ ได้ แต่การทำงานฉุดช่วยด้วยหัวใจโพธิสัตว์ของทุกเพศ วัย เชื้อชาติ และศาสนา ด้วยความถ่อมตัวและรับใช้อย่างไม่เลือกปฏิบัติ ใช้ความกรุณาและปัญญาถอดถอน ‘ความกลัวและความเห็นแก่ตัว’ อันเป็นต้นเหตุของการโต้ตอบความขัดแย้งด้วยความรุนแรงนั้น จะนำไปสู่สันติภาพและเสรีภาพอันยั่งยืนร่วมกัน” แม่ชีศันสนีย์กล่าว

40 ปีที่ผ่านมา เสถียรธรรมสถาน นำโดย ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ได้ใช้จุดแข็งของสตรีที่มีสติและความอ่อนโยนของหัวใจแม่ ยุติความรุนแรงใน “หัวใจ” ของสตรี เด็ก และครอบครัว ที่ถูกกระทำความรุนแรง เพื่อแปรเปลี่ยนประสบการณ์ความทุกข์เป็น “มือแห่งการฉุดช่วย” ผู้อื่น ผ่านงานสร้างชีวิตตั้งแต่ปฏิสนธิจิตจนกระทั่งคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ กระทั่ง พ.ศ. 2563 ที่โลกเกิดวิกฤตการณ์จากโควิด-19 กระทบเศรษฐกิจ การเมือง และครอบครัว อันเป็นพื้นฐานของสังคม  เสถียรธรรมสถานเผชิญความยากลำบาก หากแต่ไม่ยอมจำนน ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างปรากฏการณ์เปลี่ยนร้ายกลายดี เกิดเป็น “หุบเขาโพธิสัตว์” ณ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  แหล่งเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะ แตกหน่อ และต่อยอด ให้เกิดสังคมแห่งการให้ด้วยหัวใจโพธิสัตว์อย่างเป็นรูปธรรม  เป็นการรวมพลังของสตรีที่มีสติ พิสูจน์ศรัทธาในการยุติความรุนแรงอย่างยั่งยืนด้วยปัญญาและกรุณา บ่มเพาะสติให้สมาชิกในครอบครัวทุกเพศวัยอยู่ร่วมกันได้ในความแตกต่างอย่างมีความสุขร่วมกัน

ผู้ที่สนใจร่วมเป็น 1 ใน 1,000 มือ ของโครงการ “หัวใจเดียวกันและ 1,000 มือ” สามารถแจ้งชื่อ-นามสกุล หรือบริษัท หรือองค์กรของท่าน มาได้ที่ เสถียรธรรมสถาน โทร. 02-519-1119 หรือ inbox ของ www.facebook.com/sdsface

Political News