สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

KTAM เปิดขายกองทุน KT-Ashares ฉวยโอกาสหุ้นจีนเพิ่มสภาพคล่อง

นางชวินดา  หาญรัตนกูล  กรรมการผู้จัดการ  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างการเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ของกองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ (KT-Ashares) ในวันที่ 29 ก.ค. – 5 ส.ค. 2563 ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “PT” ในสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป โดยผู้ลงทุนต้องยอมรับความเสี่ยงและความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนได้ บริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนหลัก ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์การลงทุนในตลาดหุ้นจีน

สำหรับกองทุนหลัก Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares มีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นจีนที่มีการเติบโตสูง คุณภาพดี มีมูลค่าที่สมเหตุสมผล และคัดเลือกหุ้นแบบ High Conviction โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์เชิงลึก รวมทั้งเน้นกลยุทธ์การสร้างพอร์ตการลงทุนที่ได้ประโยชน์จากการเติบโตของการบริโภคภายในประเทศจีน

นางชวินดา กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันตลาดหุ้น China-A-Shares เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่สำคัญในประเทศจีน โดยมีมูลค่าของตลาดหุ้น China-A-Shares ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ซึ่งมีขนาดอยู่ที่ประมาณ 8.5 ล้านล้านดอลล่าสหรัฐ หรือ เทียบเท่ากับขนาดของกลุ่ม Eurozone ทั้งหมด และนักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในตลาด China-A-Shares มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นถึง 3.8% ในเดือน ก.พ. 2563 เมื่อเทียบจากปี 2558 ที่มีสัดส่วนอยู่ที่ 1.1% ทั้งนี้ การปรับเพิ่มน้ำหนักของหุ้น China-A-Shares ในดัชนี MSCI ยังได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติเนื่องจากหุ้นจีนยังมีน้ำหนักน้อยในดัชนีหุ้นโลกโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับอิทธิพลของจีนในเศรษฐกิจทั่วโลก อีกทั้งหุ้น China-A-Shares ยังช่วยเพิ่มความหลากหลายมากขึ้นให้กับศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจจีนในระยะยาว (ที่มาของข้อมูล : Allianz Global Investors ณ วันที่ 29 ก.พ. 2563) ทำให้กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ (KT-Ashares) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน เพิ่มทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นให้กับพอร์ตการลงทุน โดยมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไปอยู่ที่ 1,000 บาท

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktam.co.thหรือขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 ในเวลาทำการ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุนมีปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ / ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสารรวม ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง และ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น และกองทุนนี้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

Political News