สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมพิธีเปิดโครงการวัฒนธรรมร้านหนังสือ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม  กำหนดพิธีเปิดโครงการวัฒนธรรมร้านหนังสือ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙  กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ  ร้านหนังสือริมขอบฟ้า ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิด และนายมกุฏ อรฤดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ.๒๕๕๕  เลขานุการมูลนิธิวิชาหนังสือ ให้ข้อมูลที่มาของโครงการ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม  กำหนดพิธีเปิดโครงการวัฒนธรรมร้านหนังสือ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙  กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ  ร้านหนังสือริมขอบฟ้า ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิด และนายมกุฏ อรฤดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ.๒๕๕๕  เลขานุการมูลนิธิวิชาหนังสือ ให้ข้อมูลที่มาของโครงการกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิวิชาหนังสือ จัดโครงการวัฒนธรรมร้านหนังสือขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเกื้อหนุนร้านหนังสืออิสระให้ดำเนินกิจการได้ราบรื่น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งความรู้พื้นฐานที่ดีและมีคุณภาพมีบรรยากาศ เอื้อต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านทั่วประเทศ เป็นแหล่งเผยแพร่และเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอันสำคัญของชุมชน เป็นตัวแทนภาครัฐในการส่งเสริมการอ่านและความรู้ในพื้นที่ภูมิภาค 

อีกทั้งเป็นช่องทางกระจายหนังสือไปในพื้นที่ทุกแห่งโดยเฉพาะชนบทห่างไกล  โดยมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ ชักชวนผู้อ่านให้ซื้อหนังสือในร้านหนังสืออิสระของท้องถิ่น หรือแวะร้านหนังสือเมื่อเดินทางต่างถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวร้านหนังสือ ด้วยกิจกรรม Book Passport อันเป็นสมุดประจำตัวของนักอ่านหรือบุคคลทั่วไป 

เพื่อประทับตราเมื่อเวลาซื้อหนังสือในร้านหนังสืออิสระ และมีโอกาสรับรางวัล หรือสะสมเป็นที่ระลึก ส่งเสริมให้เกิดนิสัยเข้าร้านหนังสือและซื้อหนังสือในร้านหนังสืออันเป็นอุปนิสัยสำคัญของคนในชาติพัฒนา

 

Political News