สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

มทร.อีสาน รวมพลังจิตอาสา“เราทำความดีด้วยหัวใจ”พัฒนาพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้แทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ เปิดเผยว่า มทร.อีสาน  ได้ดำเนินการจัดโครงการจิตอาสา“เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนา มทร.อีสาน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  โดยมี ผศ.ดร.สุรพจน์ วัชโรภากุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มทร.อีสาน  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้

สำหรับการจัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนา มทร.อีสาน ในครั้งนี้ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 โดยสืบเนื่องจากที่ มทร.อีสานได้ดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีจิตอาสา ได้ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ในการทำความดีเพื่อสังคมส่วนรวม และสร้างสำนึกในการมีจิตสาธารณะ

ผมเชื่อว่าทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ในครั้งนี้ มาร่วมกิจกรรมด้วยความจงรักภักดีและรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่าน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. คณะผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้พร้อมใจกันมาร่วมทำความดีในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนา มทร.อีสาน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในครั้งนี้ โดยได้ร่วมใจกันทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด สวยงาม อีกทั้งเพื่อให้ห่างไกลจากไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันนี้ และแม้ว่ากิจกรรมจะเสร็จสิ้นแล้ว แต่เชื่ออย่างยิ่งว่าทุกท่านจะตระหนักรู้และมีจิตสำนึกที่จะร่วมกันทำกิจกรรมดูแลรักษาความสะอาด และพัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องต่อไป อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วยความร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน ผศ.ณรงค์ กล่าวทิ้งท้าย

Political News