สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

กทม.สำรวจข้อมูลกลุ่มเปราะบาง - ดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือประชากรกลุ่มเฉพาะ ทั้งสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม ร่วมกับสำนักงานเขต ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่งที่อยู่ในภาวะยากลำบาก พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ดูแลจัดหาที่พักระหว่างกักตัวสำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ รวมถึงมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค และอาหารกล่องสำเร็จรูป ขณะเดียวกันได้ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.2557 เช่น การช่วยเหลือทุนฝึกอาชีพ ทุนประกอบอาชีพ ช่วยเหลือเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาของบุตร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาลของสมาชิกในครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบที่เจ็บป่วย ตลอดจนแจกกล้าผักและชุดปลูกผัก DIY พืชผักสวนครัว นอกจากนี้ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อดำเนินการด้านการรับสิทธิประกันสังคม การรับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ เช่น เบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การส่งต่อคนไร้บ้านเข้าสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง ตลอดจนส่งเสริมการฝึกอาชีพ โดยมีหลักสูตรการเรียนฝึกอาชีพวิชาต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์จากเว็บไซต์ของสำนักพัฒนาสังคม http://www.bangkok.go.th/social และกระทรวงแรงงาน

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น สำนักอนามัย กทม. ยังได้สนับสนุนหน้ากากอนามัยที่ได้รับจัดสรรจากกระทรวงมหาดไทยให้กับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผ่านทางศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. และอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ อีกทั้งจัดส่งพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุขลงพื้นที่ดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ผู้ป่วยติดเตียง อย่างต่อเนื่องด้วย

Political News