สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

ไทยพาณิชย์ ชูนวัตกรรม End to End Tracking สำหรับลูกค้าธุรกิจ

ธนาคารไทยพาณิชย์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรร มทางการเงิน ผนึก SWIFT Global Payments Innovation (SWIFT gpi) ส่งนวัตกรรมระดับโลก End to End Tracking ระบบติดตามสถานะการโอนเงินต่างป ระเทศขาออกตั้งแต่ต้นทาง-ปลายทา ง ให้บริการสำหรับลูกค้าธุรกิจเป็ นครั้งแรกของประเทศไทย รุกหน้าสร้างมาตรฐานบริ การโอนเงินต่างประเทศที่โปร่งใส ติดตามและตรวจสอบได้ ตอบโจทย์ผู้ประกอบการเพื่อสร้าง ความมั่นใจให้กับคู่ค้าจากทั่วโ ลก นำร่องให้บริการผู้ประกอบธุรกิจ นำเข้าที่ต้องการโอนเงินออกไปชำ ระค่าสินค้ายังต่างประเทศตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป

นางภิมลภา สันติโชค รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด Commercial Banking Solution ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ภาคธุรกิจการค้าระหว่างประเทศขอ งไทยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอ ย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกรรมการโอนเงินต่างป ระเทศมีการเติบโตตามไปด้วย และเพื่อสนับสนุนให้ภาคการค้าระ หว่างประเทศขยายตัวอย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น ธนาคารไทยพาณิชย์ จึงร่วมเป็นพันธมิตรกับ SWIFT Global Payments Innovation (SWIFT gpi) นำนวัตกรรม End to End Tracking เข้ามาใช้ในการติดตามสถานะการโอ นเงินต่างประเทศขาออกตั้งแต่ต้น ทาง-ปลายทาง สำหรับลูกค้าธุรกิจเป็นครั้งแรก ในประเทศไทย นับเป็นบรรทัดฐานใหม่สำหรับบริก ารโอนต่างประเทศ ด้วยการติดตามสถานะและเส้นทางขอ งเงินโอนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ตรวจสอบได้ทันที เพิ่มความมั่นใจในทุกธุรกรรมโอน เงินไปยังต่างประเทศให้กับคู่ค้ า ปัจจุบันให้บริการนำร่องสำหรับก ารโอนเงินขาออกจากไทยไปยังต่างป ระเทศ และมีแผนที่จะพัฒนาบริการดังกล่ าวครอบคลุมการโอนเงินขาเข้ าจากต่างประเทศด้วยในอนาคต”

 “นวัตกรรม End to End Tracking เป็นเรื่องที่ธนาคารชั้นนำจากทั่ วโลกให้ความสำคัญ ขณะนี้มีธนาคารที่เข้าร่วมแล้ วถึง 40 แห่ง เนื่องจากสถาบันการเงินทุกแห่งต ระหนักดีว่าโลกการค้าในปัจจุบัน ถูกเชื่อมให้เป็นหนึ่งเดียว ดังนั้นเมื่อสามารถตรวจสอบสถานะ การรับโอนเงินต่างประเทศขาออกตั้งแต่ต้นทาง-ปลายทางอย่างโปร่งใส เช่นนี้ จะทำให้คู่ค้าเกิดความเชื่อมั่น ระหว่างกันมากยิ่งขึ้น นำไปสู่ปริมาณการค้าที่เติบโตยิ่ งขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ลูกค้าธุรกิจที่ใช้บริกา รโอนเงินต่างประเทศกับธนาคารไทย พาณิชย์ สามารถติดตามสถานะการโอนได้ที่ ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ 47 แห่งทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ อย่างใด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ SCB Call Center 02-777-7777

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

SCB introduces End-to-End Tracking innovation to serve commercial banking clients

“Unprecedented upgrade of outward remittance status monitoring in Thailand”

            To consolidate its financial leadership in innovation, Siam Commercial Bank has collaborated with SWIFT Global Payments Innovation (SWIFT gpi) to introduce a world-class End-to-End Tracking innovation featuring an upgraded monitoring system for outward remittance status from source to destination to serve commercial banking clients.

            SCB Head of Commercial Banking Solutions Mrs. Pimolpa Suntichok said Thailand’s international trade sector has enjoyed continual growth, resulting in increased remittance transaction volumes. To boost the efficiency of sector growth, SCB had formed a partnership with SWIFT gpi to employ an End-to-End Tracking innovation to monitor outward remittance status from source to destination for commercial banking customers, a first in Thailand. This marks a new standard in cross-border payments that can be monitored and checked conveniently and transparently, enhancing confidence in every remittance transaction for trade partners. The bank has currently pioneered the new End-to-End Tracking service for outward remittances from Thailand to overseas destinations and plans to develop the service to cover inward remittances as well.

            “Our End-to-End Tracking innovation has drawn the attention of banks around the world. Up to forty banks are now participating, as every financial institution realizes that global trade is interconnected. A service that enables transparent checking of outward remittance status from source to destination will provide trade partners with enhanced confidence in each other and boost trade volume growth,” she said.

            Commercial banking clients using the remittance service are invited to monitor the status of remittances at any of the forty-seven SCB International Trade Service Centers (ITSC) nationwide free of charge. For additional information, please contact the SCB Call Center at 02-777-7777.

 

Political News