สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

ธ.ก.ส.จับมือ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หนุนจัดทำบัตร Smart Card สพฉ.

 ธ.ก.ส. ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดทำ “บัตร Smart Card สพฉ.” ซึ่งเป็นทั้งบัตรประจำตัว สพฉ. บัตร ATM และบัตรเดบิตในใบเดียว จำนวน 100,000 ใบ ให้กับผู้ปฏิบัติการ สพฉ.     เพื่ออำนวยความสะดวกในการจ่ายเงินอุดหนุนรวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ พร้อมมอบประกันภัยการติดเชื้อไวรัส COVID-19 วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท

 ณ ห้องประชุม 602 ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ      พระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี  นายแพทย์ พงศ์ธร        เกียรติดำรงวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานและคุณภาพ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และนางณิชา อวยพรรุ่งรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการจัดทำบัตร Smart Card สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ” ระหว่าง ธ.ก.ส. กับ สพฉ. เพื่อจัดทำบัตร Smart Card สพฉ. ที่สามารถใช้แทนบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติการ  ทั้งการจ่ายเงินสวัสดิการ การเป็นบัตรถอนเงินสด ผ่าน ATM และใช้ชำระค่าบริการตามร้านค้าที่รองรับ    บัตร Debit Prompt Card ให้กับผู้ปฏิบัติการของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

นางณิชา อวยพรรุ่งรัตน์  ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า การจัดทำบัตร Smart Card สพฉ.      ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งบริการทางการเงินผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของ ธ.ก.ส. ที่ช่วยให้สามารถจ่ายเงินอุดหนุนหรือเงินชดเชยรวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ ไปยังผู้ปฏิบัติการของ สพฉ. ได้โดยตรง จำนวนกว่า 100,000 ใบ ขณะเดียวกันยังเป็นการอำนวยความสะดวกและลดการซ้ำซ้อนในการใช้บัตร เนื่องจากบัตร Smart Card สพฉ. จะเป็นทั้งบัตรประจำตัว บัตร ATM และเป็นบัตรที่สามารถใช้ชำระค่าบริการในร้านที่รองรับบัตร Debit Prompt Card  ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะอำนวยความสะดวกในการจัดทำบัตร การเปิดบัญชีเงินฝาก การแนะนำการใช้งานบัตร พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ถือบัตร อาทิ การกดถอนเงินสดผ่าน ATM ทุกธนาคาร โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการถอนเงินข้ามเขตทุกธนาคารจำนวน 4 ครั้งต่อเดือน และการมอบประกันภัยการติดเชื้อไวรัส  COVID-19 วงเงินคุ้มครองการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย 100,000 บาท ระยะเวลา 1 ปี สำหรับผู้จัดทำบัตรฯ    ในครั้งแรก

นายแพทย์ พงศ์ธร เกียรติดำรงวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานและคุณภาพ สพฉ. กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดทำบัตรประจำตัวแก่ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินที่ขึ้นทะเบียนกับ สพฉ. ซึ่งที่ผ่านมาอาจเกิดความล่าช้าในการจัดพิมพ์และส่งบัตรประจำตัวจากส่วนกลางไปยัง     ผู้ปฏิบัติการ สพฉ. แต่หลังจากนี้ สพฉ. จะมอบให้ ธ.ก.ส. ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐที่กำกับโดยกระทรวงการคลัง เป็นผู้จัดพิมพ์บัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติการ สพฉ. โดยใช้ฐานข้อมูลจาก สพฉ. โดยผู้ปฏิบัติการ สพฉ. สามารถไปดำเนินการเพื่อเปิดบัญชีกับ ธ.ก.ส. หรือหากมีบัญชีอยู่แล้วก็สามารถขอทำบัตรได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา ซึ่งบัตรแบบใหม่นี้จะเป็นแบบ SMART CARD หน้าบัตรจะแสดงรูปภาพ ชื่อ นามสกุล ระดับของผู้ปฏิบัติการ สพฉ. วันหมดอายุการรับรอง โดยหลังจากนี้  การจ่ายเงินอุดหนุนหรือเงินชดเชยรวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ ไปยัง       ผู้ปฏิบัติการ สพฉ. จะสามารถทำได้โดยตรง  มีความสะดวก ถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

Political News