สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

ธนาคารกรุงเทพ เลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นและอนุมัติปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ5บาท

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 27 จากเดิมที่กำหนดในวันที่ 10 เมษายน 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 5 บาท ทั้งนี้เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คลี่คลายและมีความเหมาะสม ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

นายอภิชาต รมยะรูป เลขานุการบริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เห็นชอบให้เลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 27 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง โดยให้ยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 27 ที่ได้กำหนดไว้เดิมในวันที่ 10 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ในวันที่ 12 มีนาคม 2563  ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารจะพิจารณากำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญขึ้นใหม่ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสม และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

พร้อมกันนี้ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 5 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 9,544,214,470 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 22 เมษายน 2563 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเริ่มขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2563) ซึ่งเป็นกำหนดเดิมกับที่เคยแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2563

นายอภิชาต กล่าวเพิ่มเติมว่า การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในครั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 27 ของธนาคาร ออกไปโดยไม่มีกำหนด  ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 5 บาท ในงวดนี้ เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งธนาคารได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2 บาท เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 7 บาท  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.41 ของกำไรสุทธิต่อหุ้นประจำปี 2562  ดังนั้น คณะกรรมการธนาคารจะไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

“เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และมีรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญจะเป็นอย่างไร ประกอบกับรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อการควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และขอความร่วมมือให้งดการจัดกิจกรรมรวมคนที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น การประชุม ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งขอให้ประชาชนลดการเดินทางเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นชอบที่จะให้เลื่อนการประชุมดังกล่าวออกไปก่อน” นายอภิชาต กล่าว

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bangkok Bank Postponement of the 27th Annual Ordinary Meeting of Shareholders

and Approval of the Interim Dividend Payment

Bangkok Bank postponement of the 27th Annual Ordinary Meeting of Shareholders on April 10, 2020 and approve payment of interim dividends by considering the operational results of 2019 at the rate of 5 baht per ordinary share. The Board of Directors will consider setting a new date for the Annual Ordinary Meeting of Shareholders when the situation is resolved and appropriate and will notify shareholders accordingly.

Bangkok Bank Corporate Secretary, Apichart Ramyarupa said the meeting of the Board of Directors (the “Board”) of Bangkok Bank Public Company Limited (the “Bank”) no.4/2020 held on April 1, 2020 passed the following resolutions. To postpone the 27th Annual Ordinary Meeting of Shareholders until the situation is resolved. This includes canceling the date and agenda of the meeting scheduled on April 10, 2020, as well as canceling the record date for determining shareholders with the right to attend the Annual Ordinary Meeting of Shareholders on March 12, 2020. In this regard, the Board of Directors will consider setting a new date for the Annual Ordinary Meeting of Shareholders when the situation is resolved and appropriate and will notify shareholders accordingly.

To approve payment of interim dividends by considering the operational results of 2019 in accordance with the financial statements ended December 31, 2019 at the rate of 5 baht per ordinary share, totaling 9,544,214,470 baht. The dividend was derived from retained earnings which were subject to corporate income tax of 20 percent and which, with the record date for determining shareholders with the right to receive the dividend payment of April 22, 2020, was the same schedule previously announced through the Stock Exchange of Thailand, and the dividend payment shall be made on April 30, 2020.

The Board of Directors’ approval of the interim dividend payment is to reduce the impact on shareholders' right to receive dividends from the indefinite postponement of the 27th Annual Ordinary Meeting of Shareholders. Combining the interim dividend payment of 5 baht per share in this period together with the interim dividend payment (paid on September 20, 2019) for the period of six months ended June 30, 2019 at the rate of 2 baht per share, the Bank has paid total dividends at the rate of 7 baht per share, representing 38.41 percent of net profit per share for 2019. Therefore, the Board of Directors will not propose to pay further dividends for 2019.

 “In view of the government’s announcement of a nationwide state of emergency and the Bangkok Governor’s announcement of the “Order of Temporary Closure of Premises” to control the spread of Coronavirus Disease 2019 (“COVID-19”), as well as guidance on the need to refrain from organizing activities with large numbers of people, such as meetings, that pose a high risk of spreading the disease, therefore, the Board of Directors' meeting passed the following resolutions” Apichart said

Political News