สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

บอร์ด DRTประกาศโครงการซื้อหุ้นคืน94ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 5.50 บาท

‘บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร หรือ DRT’ ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน จำนวน 94 ล้านหุ้น คิดเป็น ร้อยละ 9.92 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 5.50 บาท รวมวงเงินไม่เกิน 517 ล้านบาท กำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 ถึง 8 พฤษภาคม 2563 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและสะท้อนสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง

               นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบหลังคา ไม้สังเคราะห์ แผ่นบอร์ด ยิปซัม อิฐมวลเบา คานทับหลัง เคาน์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูปและบริการหลังการขายภายใต้ตราสินค้า ‘ตราเพชร’ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน วงเงินไม่เกิน 517 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนประมาณร้อยละ 9.92 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ หรือคิดเป็น 94 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 5.50 บาท สูงกว่าราคาหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทฯ ย้อนหลังทำการ 5 วัน ที่อยู่ในราคา 4.38 บาทต่อหุ้น โดยจะดำเนินการผ่านรูปแบบการเสนอซื้อเป็นการทั่วไป (General Offer หรือ GO) บนกระดานซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 

               ทั้งนี้ สาเหตุที่บริษัทฯ ตัดสินใจดำเนินการเข้าซื้อหุ้นคืน เนื่องจากราคาหุ้น DRT ในปัจจุบันต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ หลังจากภาวะการลงทุนในตลาดทุนไทยได้รับผลกระทบจากจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่น ดังนั้น การซื้อหุ้นคืนในครั้งนี้จะช่วยฟื้นความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้น รวมถึงยังสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของสถานะการเงินของบริษัทฯ  และยังเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend yield) สูงขึ้นตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต  

               “การซื้อหุ้นคืนในครั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาราคาหุ้นไม่สะท้อนปัจจัยพื้นฐานธุรกิจของ DRT จากผลกระทบของปัจจัยลบที่เกิดขึ้น โดยโครงการนี้เราจะใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินกิจการเข้ามาดำเนินการ สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่ดี และช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนที่เป็นผู้ถือหุ้นของ DRT อีกด้วย” นายสาธิต กล่าว

Political News