สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

EXIM BANK แต่งตั้ง วีระวรรณ นีละคุปต์ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนางสาววีระวรรณ นีละคุปต์ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ ดูแลงานบริหารหนี้และทรัพย์สินของธนาคาร รวมถึงการประเมินราคาทรัพย์สิน การติดตามเร่งรัดและแก้ไขรายการหนี้ที่มีปัญหา และการดูแลระบบข้อมูลลูกค้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานของธนาคารและนำเสนอต่อสาธารณชนและหน่วยงานภายนอก มีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

นางสาววีระวรรณจบการศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการการลงทุน มหาวิทยาลัยซิตี้ สหราชอาณาจักร และปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เคยเป็นผู้จัดการกลุ่มนโยบายและงบประมาณ  และต่อมาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการลงทุน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ก่อนจะเข้าร่วมงานกับ EXIM BANK

Political News