สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

KTAM ปลื้ม...กระแส HOT ดีเกินคาด ปิด IPO กองทุน KTAF30M2 KTAM Asian Fixed Income 30M2

กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2 (KTAF30M2) ปิดการเสนอขายตั้งแต่วันแรกที่ IPO ด้วยกระแสตอบรับที่ดีจากนักลงทุน โดยกองทุนสามารถระดมทุนได้สูงถึงกว่า 1,000 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563) ส่งผลให้กองทุนปิดการเสนอขายได้ก่อนระยะเวลาที่กำหนดและพร้อมเตรียมตัวที่จะเปิดเสนอขายกองถัดไปในเร็วๆ นี้

นางชวินดา  หาญรัตนกูล  กรรมการผู้จัดการ  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)   เปิดเผยว่า  ตามที่บริษัทมีแผนที่จะเสนอขาย IPO กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2 (KTAF30M2) ในช่วงวันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น ซึ่งมีผู้ลงทุนให้ความสนใจ และตอบรับอย่างดีจำนวนมาก ทำให้กองทุนสามารถปิดการเสนอขายได้ก่อนระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งคาดว่ามาจาก นักลงทุนส่วนใหญ่ในขณะนี้กำลังมองหาทางเลือกการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงจากภาวะตลาดที่ผันผวน และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เป็นขาลง รวมถึงความกังวลต่อสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า ซึ่งกองทุน KTAF30M2 ดังกล่าวสามารถตอบโจทย์ผู้ลงทุนกลุ่มนี้ได้ดี ด้วยอายุโครงการประมาณ 2 ปี 6 เดือน และเป็นการลงทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนหลักต่างประเทศ (Feeder Fund) คือ กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – III (Class C (USD) - MD1) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  รวมถึงกองทุนมีแผนการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ในอัตราที่บริษัทจัดการเห็นสมควร อีกด้วย

ทั้งนี้ กองทุนหลัก Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – III (Class C (USD) - MD1) บริหารและจัดการโดย Invesco Hong Kong Limited (Management Company) โดยกองทุนจะเน้นสร้างกระแสรายได้ตลอดช่วงระยะเวลาลงทุน และคืนเงินต้นเมื่อครบอายุกองทุน (กองทุนไม่ได้รับประกันหรือคุ้มครองเงินต้น) กองทุนจะเน้นกลยุทธ์ Buy and Hold ผ่านการลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และมีการจัดการความเสี่ยงแบบเชิงรุก รวมถึงเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อในระดับที่ลงทุนได้ (Investment Grade) ที่มีช่วงอายุ 2.5 ปีที่นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย (Initial Offer Period) จนถึงวันครบอายุกองทุน เป็นหลัก โดยประมาณการสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลัก จะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ในกลุ่มประเทศเอเชียอย่างน้อย 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ อันได้แก่ จีน 52.4% สหรัฐอเมริกา 12.7% UAE 7% อินเดีย 5.5% แม็กซิโก 4% และอื่นๆ อีก 18.4% แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม จะประกอบไปด้วย Financial 37.7% Real Estate 16% Energy 11.9% Basic materials 9.9% และ Consumer and Cyclical 8.4% (ที่มาของข้อมูลจาก Bloomberg & Invesco ณ วันที่ 6 มกราคม 2563) โดยสัดส่วนการลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน สำหรับสัดส่วนการลงทุนดังกล่าว

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktam.co.th หรือขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 ในเวลาทำการ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุนนี้มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงระยะเวลา 2 ปี 6 เดือนได้ ดังนั้นหากมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

Political News