สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

KTAM จ่ายเงินปันผล 2 กองทุนหุ้นไทย-ตราสารหนี้

นางชวินดา  หาญรัตนกูล  กรรมการผู้จัดการ  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)   เปิดเผยว่า  ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุนของบริษัท  มีมติจ่ายเงินปันผล  2 กองทุน  ประกอบด้วย กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ (KT-HiDiv) และ กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดจ่ายเงินปันผล (KTFIXPLUS-D) ให้แก่นักลงทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ (KT-HiDiv) รอบนี้เป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1/2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 กันยายน 2562 – 31 สิงหาคม 2563 ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอัตรา 0.30 บาทต่อหน่วย ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563  กองทุนนี้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานผลการดำเนินงานที่ดี มีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ดีสม่ำเสมอ และ/หรือมีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคต โดยมีอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์เหล่านี้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ส่วนกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดจ่ายเงินปันผล (KTFIXPLUS-D) กำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เป็นการจ่ายครั้งที่ 1/2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  โดยบริษัทฯ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอัตรา 0.40 บาทต่อหน่วย ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 กองทุนดังกล่าวเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ โดยกองทุนอาจพิจารณานำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

ทั้งนี้ท่านสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลได้ที่ www.ktam.co.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บลจ. กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 ในเวลาทำการ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) อนึ่ง ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Political News