สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

อพท. ประสานทุกทิศ ผลักดัน “สุพรรณบุรี” เมืองสร้างสรรค์แห่งดนตรีของยูเนสโก้

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวว่า  จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นแหล่งรวมครูเพลงพื้นบ้าน เพลงฉ่อย เพลงอีแซว  ทุกคนเติบโตมากับบรรยากาศของเสียงเพลง ซึ่งข้อมูลเพียงแค่นี้ยังไม่เพียงพอ เพราะองค์การยูเนสโก้ ต้องการเห็นภาพของการรวบรวม เพื่อให้ทุนที่มีอยู่ดีแล้วให้มีพลังที่ยิ่งใหญ่ ดังนั้นหน้าที่ของ อพท. คือประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่อบจ.  ชุมชน ประชาชน และที่สำคัญคือ จังหวัดสุพรรณบุรี ทุกฝ่ายจะร่วมกันทำงาน ร่วมกันสร้างบรรยากาศของสุพรรณบุรีให้เป็นเมืองแห่งดนตรี ทั้งเพลงพื้นบ้าน เพลงร่วมสมัย มีกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีเป็นประจำและต่อเนื่อง ตั้งแต่กิจกรรมเล็กๆ ไปถึงมหกรรมดนตรี

“ศักยภาพของจังหวัดสุพรรณบุรี คือมีเส้นทางคมนาคมสะดวก มีโรงละครมาตรฐานรองรับผู้ชมได้ถึง 400 คน  ทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพ เดินทางสะดวก ที่พักมีรองรับทั้งในจังหวัดสุพรรณบุรีและพื้นที่กรุงเทพฯ อีกหนึ่งหน้าที่ของ อพท. คือต้องสร้างการรับรู้ให้กับผู้คนในจังหวัดสุพรรณบุรี ถึงเป้าหมายการผลักดันให้เป็นเมืองแห่งดนตรีในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจและเกิดการมีส่วนร่วม อพท. มีเป้าหมายใช้ทุกเวทีนับจากนี้ไป สร้างการรับรู้ให้แก่คนในจังหวัด”

ทั้งนี้หากสุพรรณบุรีได้รับเลือกเป็นเมืองสร้างสรรค์แห่งดนตรี สิ่งที่จะผลักดันในขั้นตอนต่อไปคือการสร้างสตาร์ทอัพ หรือธุรกิจขนาดเล็ก ให้เกิดมีขึ้นในเมืองแห่งนี้ เพราะจะเกิดการเดินทางจาก 240 ประเทศสมาชิก ที่จะแวะเวียนเดินทางมาทำกิจกรรมหรือร่วมกิจกรรม จึงเป็นโอกาสที่ดีของเมืองที่จะได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวและบริการ ในส่วนของ อพท. ก็ต้องมีการทบทวนแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่พิเศษตลอดจนการทำงาน จากเดิมที่ดูแลในเขตอู่ทอง ต้องปรับให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดสุพรรณบุรี

สำหรับกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียนฯ ครั้งนี้ เป้าหมายเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ครูและบุคลากร ในเรื่องของดนตรีและนาฏศิลป์ เป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านดนตรีของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ซึ่งแต่ละประเทศได้ส่งบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีและนาฏศิลป์มาร่วมเป็นวิทยากร

   กิจกรรมนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างความรับรู้ให้แก่ภาคีเครือข่ายในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อที่จะสนับสนุนเป้าหมายของประเทศไทยในการผลักดันยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์แห่งดนตรีขององค์การยูเนสโก้  ตอกย้ำการเป็นหน่วยงานต้นน้ำในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมมีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวตามนโยบายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  และเป็นไปในแนวทางการทำงานที่นางปริศนา พงษ์ทัศศิริกุล ประธานกรรมการ อพท. ได้ให้แนวทางการพัฒนาเมืองสุพรรณให้ก้าวขึ้นเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ

Political News