สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

กสิกรไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ก้าวสู่Zero-Carbon Organization เปลี่ยนขวดน้ำดื่มพลาสติกเป็นกล่องน้ำกระดาษ

ธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืนที่มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change ที่มีความรุนแรงมากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายองค์กรก้าวแรกสู่การเป็น Zero-Carbon Organization และจัดทำโครงการนำร่องก้าวแรกของการลดใช้พลาสติกในองค์กร ตั้งแต่ 15 มกราคมนี้  ด้วยการยกเลิกการใช้ขวดน้ำพลาสติกของธนาคาร (น้ำดื่มตรากสิกรไทย) ทดแทนด้วยการใช้กล่องน้ำกระดาษขนาด 330 มล. ที่ได้จากป่าปลูก ภายใต้มาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยองค์การจัดการด้านป่าไม้ (Forest Stewardship Council: FSC) ที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และช่วยบรรเทาปัญหา Climate Change ที่กำลังทวีความรุนแรง เป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิด และส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ  ซึ่งธนาคารตระหนักและให้ความสำคัญอย่างมากและต้องการดำเนินการให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนทั้งองค์กร นับตั้งแต่การกำหนดยุทธศาสตร์ ปรับกระบวนการทำงานและการให้บริการต่างๆ  รวมทั้งเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการปรับพฤติกรรมของพนักงานในองค์กร  โดยในปีนี้จะมีนโยบายและการดำเนินงานเกี่ยวการจัดการขยะ การลดใช้พลาสติกอย่างต่อเนื่อง การใช้พลังงาน และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เพื่อเข้าสู่การเป็น Zero-Carbon Organization อย่างแท้จริงต่อไป

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

KBank cares for the environment, stepping forward to be a Zero-Carbon Organization

Replacing drinking water plastic bottles with paper boxes

KBank is a Bank of Sustainability that seriously focuses on environment conservation, realizing the importance of solutions to address the increasingly severe effects of climate change. KBank has aimed at becoming a Zero-Carbon Organization and launched an initiative to reduce the use of plastics in the organization from January 15 by replacing KBank plastic bottles for drinking water (KBank brand) with a 330 ml paper box sourced from managed forests in accordance with the standard of Forest Stewardship Council (FSC). The effort will help reduce the emission of greenhouse gas and mitigate the effect of climate change, which is closer than people think. Moreover, it has a direct impact on the economy, society and environment of the country. KBank has been aware of this issue and determined to implement corporate-wide concrete actions, starting from setting strategies, adjusting work processes and services while promoting the knowledge and understanding of employees in order to change their behavior. This year, KBank has policies and work plans on waste management, steady reduction of plastic use, efficient energy consumption and other environmental conservation efforts to transform KBank into a true Zero-Carbon Organization.

Political News