สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

EXIM BANK แต่งตั้งผู้อำนวยการอาวุโสดูแลฝ่ายทรัพยากรบุคคล

EXIM BANK แต่งตั้งนางสาวณัฐวลี แกล้วทนงค์ เป็นผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนางสาวณัฐวลี แกล้วทนงค์ เป็นผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดูแลงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพและขีดความสามารถของบุคลากรให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์องค์กร มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

นางสาวณัฐวลีจบการศึกษาปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ ปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยเป็นผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หัวหน้าทีมที่ปรึกษาภายในองค์กร บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด และล่าสุดเป็นผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารกลยุทธ์และนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ก่อนจะเข้าร่วมงานกับ EXIM BANK

Political News