สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง"22 รอง ผวจ."ขึ้นเป็น"ผู้ว่าราชการจังหวัด"

ราชกิจจานุเบกษา ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน ๒๖ ราย ดังนี้

๑. นายสยาม ศิริมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง

๒. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง

๓. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง

๔. นายสมคิด จันทมฤก ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง

๕. นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร

๖. นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

๗. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

๘. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน

๙. นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

๑๐. นายไกรสร กองฉลาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

๑๑. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

๑๒. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

๑๓. นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

๑๔. นาย  จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

๑๕. พันตํารวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

๑๖. นายสุรพร พร้อมมูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

๑๗. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

๑๘. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

๑๙. นายวิชวุทย์ จินโต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒๐. นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

๒๑. นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

๒๒. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

๒๓. นายพัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒๔. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

๒๕. นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

๒๖. นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Political News