สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

จุฬาฯผลักดันนวัตกรรมแห่งสยามเข้าถึง แหล่งทุน100ล้าน พร้อมสร้างระบบสนับสนุน

            รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย ผู้อำนวยการโครงการเมืองนวัตกรร มแห่งสยาม (Siam Innovation District หรือ SID) ภายใต้การดำเนินงานของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “จุฬาฯ ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำของป ระเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเป็นอย่ างมากในการพัฒนา หรือขับเคลื่อนธุรกิจสตาร์ทอัพที่ มีนวัตกรรมเพื่ออนาคตของประเทศ และเอสเอ็มอีด้วยนวัตกรรม จึงได้สนับสนุนเงินทุนจำนวน 100 ล้านบาท สำหรับนวัตกรรมเพื่ออนาคตของประ เทศ และเพื่อการสนับสนุนให้นวัตกรรม เหล่านี้เกิดขึ้นได้จริงในระยะสั้ น ตามจุดประสงค์ของทุนดังกล่าว จุฬาฯ จึงได้จัดงาน SID Innodating “นักคิด คู่นักปฏิบัติ ร่วมพัฒนานวัตกรรมไทย” เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นมหกรรมจับคู่ครั้งให ญ่ระหว่างนักคิดที่มี Idea กับนักปฏิบัติฉบับ Ido มาเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมสร้างนวัตก รรมให้เกิดขึ้นจริง จะเป็นเหมือนสื่อกลางช่วยรวมตัว ผู้สนใจในเรื่องนวัตกรรมทั้งฝั่ งที่เป็นนักคิด มาพบปะ พูดคุย ทำความรู้จัก กับฝั่งที่เป็นนักปฏิบัติ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายช่วยกันต่อย อดทางความคิด สร้างเครือข่ายระหว่างกัน ที่สำคัญ คือการนำไปสู่ความร่วมมืออย่างเ ป็นรูปธรรมในการพัฒนานวัตกรรมไท ยให้ก้าวหน้าและมีความยั่งยืนใน ระยะยาว” 

ผู้ประกอกการต้องมีวินัยในการปรั บตัวและเรียนรู้

นายทารีฟ เจฟเฟอร์ลี ผู้คิดค้นแอพพลิเคชั่น Chatterbox บริษัท Chatterbox จำกัด สตาร์อัพที่ประสบความสำเร็จ และเป็น 1 ใน 12 พี่เลี้ยงให้กับผู้ที่ผ่านการคั ดเลือกในครั้งนี้ กล่าวว่า ผู้ประกอบการต้องมีวินัยในการเรี ยนรู้ตลาดและปรับตัว ผู้ประกอบการที่จะประสบความสำเร็ จต้องรู้ว่าเราสร้างผลิตภัณฑ์นั้ นมาแก้ไขปัญหาอะไร ใครเป็นผู้ใช้ และจะดำเนินการเรื่องต่าง ๆ อย่างไร สตาร์อัพไม่ควรแข่งขันแย่งลูกค้ าและตลาดกันเอง แต่ควรแข่งกันเพื่อเปลี่ยนแปลงส ภาพการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ ยนแปลงเข้าสู่ยุค 4.0 ที่การใช้ดิจิทัลผสมผสานลงในกิจ การต่าง ๆ อย่างแยกไม่ออก อีกทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสิ่งที สำคัญ หรือการทำ Primary Market Research เป้าหมายก็คือให้ได้รู้จักลูกค้ าของเรานั่นเอง ให้เราเข้าไปสัมภาษณ์ตัวต่อตัวกั บลูกค้า มี 1 คนสัมภาษณ์และอีก 1 คนจดบันทึก เพื่อที่จะได้รู้ถึงมุมมองของลู กค้าในปัญหาที่เรากำลังจะเข้าไป แก้ ให้ลูกค้าได้อธิบายให้เต็มที่ และถ้าเป็นไปได้ก็ให้เข้าไปสังเ กตการณ์ในสถานการณ์ที่ลูกค้าบอก ว่าเป็นปัญหา ดูพฤติกรรมว่าเขาทำอย่างไรเวลาเ กิดสิ่งนั้นขึ้น เพราะบางทีผู้ประกอบการเองก็อาจ จะได้ไอเดียในการแก้ปัญหาแบบใหม่ ก็เป็นได้

โดยโครงการส่งเสริมนวัตกรรมแห่ง สยาม 100 SID นายทารีฟ เจฟเฟอร์ลี ได้มาเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพไฟแรง 2 ท่านได้แก่ นางสาวปณีดา ฟองพิกุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทัศน์ จันบัวลา

นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาอย่ างยั่งยืนของชุมชนฐานราก

นางสาวปณีดา ฟองพิกุล นักวิทยาศาสตร์ที่เป็นนักการตลา ดให้กับแบรนด์เครื่องสำอางระดับ โลกรายใหญ่ ได้เดินทางไปทั่วทุกแห่งหน เป็นผู้ก่อตั้ง Siam Innoventure Drive (SID) และเจ้าของแบรนด์ Location-Based Marketing Man (Lmm) ที่เน้นการใช้ Google Local Guide ในการสร้างความเชื่อมั่นของชุมช น และ Google My Business ซึ่งเป็น 1 ใน 55 ทีมที่ผ่านมากคัดเลือก กล่าวว่า นวัตกรรมที่เหมาะสมกับเมืองไทย ไม่สามารถไปมุ่งเน้นที่จะตอบสนอ งคนเมืองที่มีโอกาสมากกว่าอยู่แ ล้ว แต่เป็นการลดความเหลื่อมล้ำของก ารเข้าถึงตลาดและเทคโนโลยีเพื่อ สร้างธุรกิจขนาดเล็กตามภูมิ ภาคต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดทั้งแรงบันดาลใจ และเครื่องมือที่ใช้งานง่าย ทั้งตัวธุรกิจเป้าหมายขนาดเล็กแ ละการแสดงพันธกิจของโครงการไปยั งภูมิภาคต่าง ๆ        ของเมืองไทยได้ เพื่อเป็นการสร้างสตาร์ทอัพขึ้น มาและอยู่ได้อย่างยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทัศน์ จันบัวลา นักวิจัยและกรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีที ครีเอทีฟ เจ้าของแบรนด์เม็ดดินมวลเบาธรรม ชาติ TUSSU for SID ผู้ที่ได้รับรางวัลและทุนวิจัยม ามากมายเป็น 1 ใน 55 ทีมที่ผ่านมการคัดเลือก เมื่อได้โอกาสการสนับสนุนจาก SID (Siam Innovation District) ก็ได้ทุ่มเท ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการ ผลิตเม็ดดินมวลเบา เม็ดดินชีวภาพ เม็ดดินอินทรีย์ ที่ใช้ในการเกษตรและเม็ดดินอโรม่ า เพื่อใช้สำหรับธุรกิจสปา เพื่อให้ SID นำไปใช้ประโยชน์ทั้งในและนอกสถา นที่ และเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่บูรณา การทั้งศาสตร์และศิลป์จากภูมิปั ญญาชาวบ้านและองค์ความรู้งานวิ จัยระดับนานาชาติอย่างลงตัว นอกจากนี้ยังใช้ช่องทางการสร้าง ธุรกิจจาก Location-Based Marketing Man (Lmm) ของคุณปณีดา ในการการแนะนำและกระจายสิ้นค้าแ ละบริการตัวนี้ทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยนำความเจริญจากนวัตกร รมสู่ชุมชนอย่างกระจายตัว ถือเป็นการผสมผสานระหว่าง Digital และ Agricultural Development ได้อย่างเหมาะสมลงตัว

Political News