สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

คณะบัญชีฯ จุฬาฯ จับมือกับเคมบริดจ์พัฒนาหลักสูตร ป.โท ด้านแบรนด์และการตลาด

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของโลก พัฒนาหลักสูตร Master in Branding and Marketing (English Programme)  หรือ MBM หลักสูตรปริญญาโทแห่งแรกของเอเชี ย ที่ผสมผสานระหว่างการสร้างแบรนด์ และการตลาดเข้าด้วยกัน ซึ่งนอกจากหลักสูตรภาษาอังกฤษแล้ ว ในส่วนของภาคภาษาไทยก็มีการปรับ โฉมครั้งใหญ่เพื่อตอบโจทย์โลกธุ รกิจในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรน ด์และการตลาด (ภาคภาษาอังกฤษ) กล่าวว่าปัจจุบันการสร้างแบรนด์ มีความสำคัญต่อโอกาสการเติบโตขอ งธุรกิจเป็นอย่างมาก หากแต่องค์ความรู้ด้านการสร้างแ บรนด์ยังไม่มีการรวบรวม และเปิดให้มีการเรียนการสอนอย่า งจริงจังในระดับปริญญาโท ซึ่งเป็นสาเหตุหลักให้องค์กรธุร กิจไทยขาดความได้เปรียบทางการแข่ งขัน เหตุนี้เหล่าคณาจารย์ในภาควิชาก ารตลาด จุฬาฯ จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ซึ่งมีองค์ความรู้ในเรื่องของกา รสร้างแบรนด์ และเป็นแหล่งผลิตนักปั้นแบรนด์มื ออาชีพระดับโลกมานาน ในการพัฒนาหลักสูตรด้วยการนำเอา ศาสตร์ความรู้ด้านการสร้ างแบรนด์เข้ามาผสมผสานกับศาสตร์ ด้านการตลาด จนเป็นหลักสูตรใหม่ที่มีประสิทธิ ภาพในการพัฒนาบุคลากรด้านการตลา ดของไทย

“หลักสูตรนี้ เป็นภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งการร่วมมือกับเคมบริดจ์ ไม่ใช่เพียงเฉพาะความรู้วิชาการ แต่ยังมีการเรียนการสอนร่วมกันด้ วย โดยผู้เรียนจะได้เดินทางไปศึกษา ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในรายวิ ชา Global Seminar in Branding ซึ่งจะได้เรียนรู้จากคณาจารย์เค มบริดจ์ ที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือความเป็ นเคมบริดจ์ ทำให้สามารถดึงกูรูจากแบรนด์ชั้ นนำทั่วโลกมาเป็นวิทยากรบรรยาย นิสิตจะได้ความรู้อย่างเต็มที่จ ากคนชั้นเซียนระดับโลก ซึ่งเป็นโอกาสที่หาได้ยากมาก หลักสูตร MBM จึงเป็นเหมือนการสร้างคุณค่าให้ กับตัวผู้เรียน ก่อนที่จะเรียนจบออกไป แล้วเอาความรู้และประสบการณ์ที่ ได้ ไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และบริการของตัวเอง”

ดร.เอกก์ กล่าวต่อว่า เคมบริดจ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสูง มากในการพัฒนาหลักสูตร และมีชื่อเสียงมานานในเรื่องของ การสร้างแบรนด์ โดยในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับคณ ะบัญชีฯ จุฬาฯ ได้มีการส่งศาสตราจารย์มาร่วมสั งเกตการณ์การเรียนการสอนจนมั่นใ จจึงเกิดข้อตกลงขึ้น ซึ่งหนึ่งในข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ ายเห็นร่วมกันคือเรื่องคุณภาพขอ งนิสิต ที่ต้องมาก่อนเรื่องอื่นใด จึงจำกัดจำนวนรับเข้าแต่ละปีเพี ยง 25 คนเท่านั้น

ทางด้าน รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์ ประธานหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรน ด์และการตลาด (ภาคภาษาไทย) กล่าวว่า “ก่อนหน้านี้ภาควิชาการตลาด ของคณะบัญชีฯ จุฬาฯ มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ของยุคสมัยมาโดยตลอด แต่ครั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนโฉ มทั้งหมด โดยนำกลยุทธ์สำคัญในการสร้างแบร นด์ให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งจะต้องคำนึงถึงใน 3 เรื่อง คือ Customer Insight, Innovation และ Intimacy เข้ามาอยู่ในการเรียนการสอนทุกวิ ชา นอกจากนี้ยังเปิดให้มีแขนงวิชาเ ฉพาะทาง อย่างการจัดการแบรนด์และการตลาด ค้าปลีก การจัดการแบรนด์และการตลาดบริกา ร และการจัดการด้านการตลาด เพื่อให้นิสิตมีวิธีคิดอย่างเป็ นระบบ มีความรู้ด้านทฤษฎีทางการตลาด และสามารถประยุกต์ทฤษฎีสู่การปฏิ บัติอย่างมีประสิทธิภาพและมี ประสิทธิผล” 

“ส่วนการเรียนการสอน นอกจากเรียนกับเหล่าคณาจารย์ของ ภาควิชาเรา ซึ่งหลายท่านล้วนเป็นบุคคลที่หล ายองค์กรชั้นนำต้องการตัวไปเป็ นที่ปรึกษาให้แล้ว เรายังดึงเอานักการตลาด หรือนักสร้างแบรนด์เก่งๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดปร ะสบการณ์จริงให้กับนิสิต ซึ่งไม่ใช่แค่มาบรรยาย 1-2 ชั่วโมง แต่เป็นการสอนเต็มทั้งวิชา ยิ่งไปกว่านี้ ผู้เรียนยังจะมีโอกาสได้สร้างสา ยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนที่มี ประสบการณ์ความรู้ที่หลากหลายด้ วย เนื่องจากหลักสูตร MBM จะเปิดกว้างในการรับนิสิต นักศึกษา จากทุกคณะ และทุกภาควิชา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ ยนมุมมองความคิด อันเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานด้าน การตลาด”

ทั้งนี้ ปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด หรือ MBM ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเปิดรับสมัครช่วงเดือนกุมภาพั นธ์ 2561 และจะเปิดสอนในเดือนสิงหาคม 2561 โดยจะเปิดรับเพียง 65 คนในส่วนภาคภาษาไทย และ 25 คนในภาคภาษาอังกฤษ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเ ติมสามารถติดต่อไปได้ที่ 02-218-5791-2 หรือที่เว็บไซต์ mbm.cbs.chula.ac.th  และอีเมล์ ms-mkt@cbs.chula.ac.th

Political News