สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

BGC พัฒนาบุคลากรดัน BGC Glass Academy ศูนย์การเรียนรู้บรรจุภัณฑ์แก้วแห่งแรกในเอเชีย

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจีซี (BGC) หนึ่งในผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วรายใหญ่ที่สุดในอาเซียน ต่อยอดพัฒนาและสร้างบุคลากรด้านบรรจุภัณฑ์แก้วผ่าน BGC Glass Academy ศูนย์การเรียนรู้บรรจุภัณฑ์แก้วแห่งแรกในเอเชีย ตั้งเป้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเทคโนโลยีการผลิต รักษาตำแหน่งผู้นำการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วของประเทศ ตอบสนองความต้องการของตลาดบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มสูงขึ้น

นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า      การพัฒนาบุคลากรเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วรายใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดย BGC Glass Academy หรือ ศูนย์การเรียนรู้บรรจุภัณฑ์แก้ว ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี 2560 เพื่อฝึกอบรมทางด้านความรู้และเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว สำหรับบุคลากรภายในและภายนอก  BGC Glass Academy จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่บริษัทสามารถพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความรู้และความชำนาญให้แก่บุคลากร ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพจะช่วยพัฒนาต่อยอด เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในกระบวนการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดบรรจุภัณฑ์แก้วที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต”

จากข้อมูลของ GlobalData Plt. ระบุว่า ในปี 2561 ตลาดบรรจุภัณฑ์แก้วในประเทศไทยมีมูลค่า รวม 73.8 พันล้านบาท และมีการใช้บรรจุภัณฑ์จำนวน 10,398.50 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่มีมูลค่า 57.8 พันล้านบาท และใช้บรรจุภัณฑ์จำนวน 9,541 ล้านหน่วย คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 4.5% และ 1.1%  โดยคาดการณ์ว่าในปี 2565 มูลค่าตลาดบรรจุภัณฑ์แก้วจะเติบโตขึ้นไป 84.5 พันล้านบาท และมีการใช้บรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้นเป็น 11,826 ล้านหน่วย เติบโตเฉลี่ย 3.2% และ 3.3% (ที่มา: หนังสือพิมพ์  BLT Bangkok ฉบับวันที่ 13 – 19 มิถุนายน 2562)

BGC Glass Academy ประกอบด้วย ศูนย์ฝึกอบรมด้านเทคนิค (Technical Training Center) ซึ่งจัดหลักสูตรการฝึกอบรมด้านเทคนิคในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การฝึกอบรมโดยการทำงานจริง On-the-Job Training (OJT) เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ต่อยอดทักษะความรู้ เติบโตในสายอาชีพ (Career Path) อีกทั้งมี ทีมงาน Continuous Improvement (CI) ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา ยกระดับประสิทธิภาพด้านการผลิต คุณภาพ รวมถึงการบริหารต้นทุนอย่างคุ้มค่า ช่วยสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จ อย่างมีหลักการ และเป็นรูปธรรม

หลักสูตรสำหรับบุคลากรของกลุ่มบริษัทในเครือที่เรียกว่า IS Job Change มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายช่างเทคนิคของหน่วยงานภายใน ส่วนหลักสูตรสำหรับภายนอก คือหลักสูตรสนับสนุนความรู้ทางด้านเทคนิคทั่วไปใน 5 ด้าน ได้แก่ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  นิวเมติกส์  ไฮดรอลิก  อินเวอร์เตอร์ และมอเตอร์ โดยนับแต่จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ มีจัดอบรมให้แก่บุคลากรภายในและภายนอกรวมทั้งสิ้นกว่า 1,300 คน

พร้อมกันนี้ ยังเปิดโอกาสให้สถาบันศึกษา หน่วยงาน และองค์กรภายนอก เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วที่ได้มาตรฐาน

นอกจากนี้ BGC Glass Academy ยังได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านช่าง “Skill Contest 2019 ครั้งที่ 1” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2562 สำหรับบุคลากรของบริษัทในเครือ เพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถในการทำงาน รวมทั้งดึงศักยภาพของพนักงานนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 14 คน จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 75 คน

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม BGC Glass Academy หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02 822 7000 ต่อ 4618 หรือ 4606 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

Political News