สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว คาดหนุนรายได้ตลาดไทยเที่ยวไทยปี2562แตะ1.12ล้านล้านบาท

ประเด็นสำคัญ

  • -ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวครั้งนี้ จะส่งผลดีต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวในประเทศ แม้ผลกระตุ้นอาจเผชิญข้อจำกัดอยู่บ้างในด้านของเงื่อนไขการใช้จ่าย กอปรกับเนื่องด้วยผู้ประกอบการธุรกิจในชุมชนหรือท้องถิ่นอาจจะมีกลุ่มที่ยังไม่ได้เข้าถึงระบบ E-payment  ดังนั้น เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดของมาตรการ หน่วยงานรัฐอาจจะมีการพิจารณาวางแผนในการที่จะให้ผู้ที่ขายและผลิตสินค้า (เช่น ผู้ผลิตงานหัตถกรรม และทอผ้า เป็นต้น) และผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยว เช่น ที่พัก ที่อยู่ในท้องถิ่นสามารถได้รับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวด้วยเช่นกัน 
  • -ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่าผลจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว น่าจะช่วยให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงที่เหลือของปี 2562 นี้ ดีขึ้น โดยทั้งปี 2562 นี้ การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทย (นักทัศนาจรและนักท่องเที่ยวที่พักค้างในพื้นที่) น่าจะมีจำนวนประมาณ 171.6 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้นประมาณ 2.8% จากปี 2561 ขณะที่คาดว่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศน่าจะมีมูลค่าประมาณ 1.12 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 4.7% จากปี 2561

                การเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยในประเทศนับว่ามีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจในท้องถิ่นหรือชุมชนท่องเที่ยว ด้วยการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทยในพื้นที่สามารถช่วยกระจายรายได้ลงสู่ธุรกิจท่องเที่ยวโดยตรงและลงไปสู่ห่วงโซ่ธุรกิจและเกี่ยวเนื่องรวมไปถึงผู้คนในชุมชนท่องเที่ยวได้รวดเร็ว

                โดยเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 นอกจากการต่ออายุมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม Visa on Arrival รวมตลาดจีนและอินเดีย จากสิ้นสุด ณ สิ้นเดือน ตุลาคม 2562 เป็นสิ้นสุด ณ สิ้นเดือน เมษายน 2563 แล้ว คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวสำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศ คือ 1. ผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดนอกเขตภูมิลำเนาที่อายุ 18 ปีขึ้นไป มีสิทธิ์ลงทะเบียนได้รับ 1,000 บาท เพื่อนำไปใช้จ่ายในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ โดยต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่นที่กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น โดยเป็นผู้ที่ลงทะเบียน 10 ล้านคนแรก คิดเป็นวงเงิน 10,000 ล้านบาท และ 2. ผู้ที่ได้สิทธิ์ยังสามารถนำค่าใช้จ่ายจริงจากการเดินทางท่องเที่ยวมาขอคืนเงินได้อีก 15% ของค่าใช้จ่ายไม่เกินวงเงิน 30,000 บาท โดยเริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน –วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 และสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน-วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งนับเป็นการออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศเป็นครั้งที่ 2 หลังจากมาตรการทางภาษี  เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 

ตลาดไทยเที่ยวไทยปี 2562: มาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวช่วยสร้างบรรยากาศตลาดท่องเที่ยวในประเทศ ...คาดทั้งปี 2562 รายได้คนไทยท่องเที่ยวในประเทศมีมูลค่าประมาณ 1.12 ล้านล้านบาท

  • -7 เดือนแรกปี 2562 แม้จะมีมาตรการภาษีเพื่อช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นระยะเวลาสั้นๆ (วันที่ 30 เมษายน –วันที่ 30 มิถุนายน 2562) แต่ตลาดไทยเที่ยวไทยยังอ่อนแรง ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมการท่องเที่ยวในประเทศที่ไม่เอื้อ อาทิ ปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน ปัญหาภัยแล้ง รวมถึงภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวที่ส่งผลกระทบให้นักท่องเที่ยวบางกลุ่มมีการปรับพฤติกรรมการท่องเที่ยว โดยข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562 คนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศประมาณ 90.5 ล้านคน-ครั้ง เติบโต 2.6% (YoY) โดยคนไทยมีการใช้จ่ายระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมูลค่าประมาณ 0.63 ล้านล้านบาท เติบโต 4.9% (YoY)
  • -ในช่วงที่เหลือของปี 2562 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า บรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยในประเทศน่าจะดีขึ้นจากในช่วงต้นปี จากปัจจัยด้านฤดูกาล โดยในช่วงที่เหลือของปีจะมีช่วงที่คนไทยนิยมเดินทางท่องเที่ยวในต่างจังหวัด เนื่องจากเป็นช่วงของการปิดภาคการศึกษาและมีวันหยุดติดต่อกัน และปัจจัยจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ซึ่งน่าจะช่วยหนุนให้คนไทยมีการเดินทางท่องเที่ยว โดยนอกจากกลุ่มที่มีแผนจะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงของมาตรการจะได้รับอานิสงส์แล้ว ยังอาจช่วยกระตุ้นกลุ่มที่ยังไม่มีแผนจะเดินทางท่องเที่ยวให้มีการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี้น่าจะช่วยกระตุ้นในกลุ่มนักทัศนาจรที่เดินทางไปเที่ยวยังจังหวัดใกล้เคียงแบบไปเช้า-เย็นกลับ ที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ทิศทางเศรษฐกิจในประเทศและกำลังซื้อของประชาชน รวมถึงสภาพภูมิอากาศ เช่น ปัญหาฝุ่นละอองที่อาจจะกลับมาในช่วงปลายปี ยังเป็นประเด็นท้าทายต่อแนวโน้มตลาดไทยเที่ยวไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้
  • -ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ทั้งปี 2562 การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทย (นักทัศนาจรและนักท่องเที่ยวที่พักค้างในพื้นที่) น่าจะมีจำนวนประมาณ 171.6 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้นประมาณ 2.8% จากปี 2561 สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของคนไทยในช่วงท้ายปี ส่วนใหญ่แล้วยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวภูเขา โดยหากในปีนี้บรรยากาศการท่องเที่ยวรวมถึงสภาพภูมิอากาศเอื้อต่อการท่องเที่ยว คาดว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวในหลายๆ จังหวัดในพื้นที่ดังกล่าวน่าจะดีขึ้น เช่น เชียงใหม่ เชียงราย เพชรบูรณ์ และนครราชสีมา เป็นต้น ขณะที่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เช่น ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี เป็นต้น ก็ยังคงเป็นจุดหมายที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
  • -ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า รายได้จากการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยในประเทศทั้งปี 2562 น่าจะมีมูลค่าประมาณ 1.12 ล้านล้านบาท เติบโต 4.7% จากปีก่อนหน้า (โดยเม็ดเงินการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทยในช่วง 5 เดือนที่เหลือของปี 2562 เฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มขึ้นจากในช่วง 7 เดือนแรกของปี) ซึ่งรายได้จากตลาดไทยเที่ยวไทยนี้ได้คำนึงถึงผลของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศที่ทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวของคนไทยเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้นประมาณ 0.1% จากในกรณีที่ไม่มีมาตรการ
  • -ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองท่องเที่ยวรองควรพิจารณาใช้โอกาสจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเร่งทำกิจกรรมการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ และสร้างแรงจูงใจในการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ผ่านการจัดโปรโมชั่นต่างๆ ร่วมกับพันธมิตร อาทิ จัดแคมเปญร่วมกับสถาบันการเงิน การจัดประชาสัมพันธ์การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ นอกจากนี้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นอาจจัดกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวให้ตอบโจทย์เทรนด์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยที่มีความต้องการสัมผัสกับวิถีชุมชมการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ระหว่างการท่องเที่ยว และความต้องการของนักท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน รวมถึงมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการและลูกค้าเพื่อให้เกิดการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ

Political News