สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

นายกรัฐมนตรี เตรียมแถลงนโยบายรัฐบาลเร่งด่วน12ด้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อรับฟังการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 25-26 ก.ค.นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เตรียมแถลงนโยบายรัฐบาลความหนาประมาณ 40 หน้า แบ่งเป็น

นโยบายหลัก 12 ด้าน ได้แก่

1.การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

2.การสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยประเทศ และความสงบสุขประเทศ

3.การทำนุบำรุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม

4.การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก

5.การพัฒนาเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันของไทย

6.การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ และการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค

7.การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก

8.การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย

9.การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม

10.การพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

11.การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ

12.การป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม

ขณะที่นโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน ประกอบด้วย

   1.แก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตของประชาชน

   2.ปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

   3.มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับการผันผวนของเศรษฐกิจโลก

   4.การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร

   5.พัฒนานวัตกรรมการยกระดับศักยภาพของแรงงาน

   6.การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต

   7.การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

   8.แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ

   9.แก้ไขปัญหายาเสพติดและความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   10.พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

   11.จัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย

   12.สนับสนุนให้มีการศึกษาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและดำเนินเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

Political News