สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

เคทีซีจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2562พร้อมมีมติจ่ายปันผลหุ้นละ0.82บาท

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยนายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนายระเฑียร ศรีมงคล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 17) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี และมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2562 ในอัตรา 0.82 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 2,114,233,937 บาท และในการจัดประชุมครั้งนี้ เคทีซียังได้ร่วมกับผู้ถือหุ้นลดการใช้กระดาษและพลาสติก เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อนได้เท่ากับ 52,815.84 กิโลคาร์บอน เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 5,868 ต้น โดยเคทีซีได้เข้าร่วมโครงการ “Care the Bear” เพื่อรณรงค์ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนการลดสภาวะโลกร้อน

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

KTC held its annual general meeting of shareholders for 2019

with resolutions passed for dividend payment at a rate of Baht 0.82 per share.

Invites shareholders to join forces in reducing global warming.

“KTC” or Krungthai Card Public Company Limited, by Mr. Parinya Patanaphakdee, Chairman of the Board of Director, Chairman of Nomination and Remuneration Committee, and Mr. Rathian Srimongkol, President & Chief Executive Officer, along with the Board of Directors, hosted The Annual General Shareholders Meeting 2019 (No.17) to report its annual business performance. The meeting resolved the approval of dividend payment from the 2018 net profit at the rate of Baht 0.82 per one ordinary share, totaling in a dividend payment value of Baht 2,114,233,937 which was scheduled to pay out on April 30, 2019. Additionally, as part of this meeting, KTC and shareholders reduced the use of paper and plastic reducing 52,815.84 Kilo carbon of greenhouse gas or carbon footprint, the main culprit of global warming, equivalent to planting 5,868 trees. KTC joined the Stock Exchange of Thailand’s “Care the Bear” project as a movement to drive change and reduce global warming.

Political News