สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

ม.วลัยลักษณ์ ให้ทุนเรียนฟรีจนจบ ป.ตรี 400 ทุน

                ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า                ม.วลัยลักษณ์ ให้ความสำคัญเรื่องการให้ความช่วยเหลือและมอบโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ        มีศักยภาพในการศึกษาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ม.วลัยลักษณ์จึงได้จัดบริการทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาไปสู่การประกอบอาชีพต่างๆ เพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติ เมื่อนักศึกษาก้าวเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัย ซึ่งการศึกษาจะแตกต่างจากการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาอย่างมาก และปัจจัยด้านทุนทรัพย์เป็นสิ่งจำเป็นในการสนับสนุนให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามเป้าหมายที่วางไว้

                ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เน้นย้ำว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ความสำคัญในด้านนี้อย่างมากจึงได้จัดสรรทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน กว่า 400 ทุน แบ่งเป็น ทุนที่ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 8 ประเภท ได้แก่ 1)โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (ทุนเก่ง ดี มีสุข) ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่ครอบคลุมทุกหลักสูตร จำนวน 110 ทุน 2)โครงการเด็กดี มีที่เรียน (โควตาที่นั่งเรียน) จำนวน 239 ทุน 3)โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ทุนสอวน.) จำนวน 44 ทุน 4)โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา จำนวน 42 ทุน 5)โครงการ Smart Farmer สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 30 ทุน 6)โครงการทุนภูมิสถาปัตย์และออกแบบภายใน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน 25 ทุน 7)โครงการทุนวิทยาศาสตร์ทางทะเล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 ทุน และ8)หลักสูตรนานาชาติ ประเภทรับตรง Fast Track จำนวน 100 ทุน

               นอกจากนี้ยังมี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) กองทุนเงินยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)  ทุนการศึกษาทั่วไป ทุนทำงานพิเศษ ทุนเงินยืมฉุกเฉิน กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ประสบภัย ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น  ทุนการศึกษาสำหรับนักกีฬาและทุนการศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท.)

                ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://entry.wu.ac.th  และ https://www.wu.ac.th/th/fund รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 28 มีนาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการการศึกษา โทร.0 7567 3101 – 12  (ในวันและเวลาราชการ)

Political News