สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ผศ.รท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ

วันที่ 9 ม.ค.2562 มีการเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ ความว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ อาจารย์พิเศษ สังกัดคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา สังกัดคณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2557 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ผู้รับสนองพระราชโองการ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง   รองนายกรัฐมนตรี

 

Political News