สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

เจ้าคุณประสาร รับรางวัลราชมงคล

พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือ เจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือ มจร เข้ารับรางวัล "ราชมงคลสรรเสริญกิตติมศักดิ์" ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม(ศาสนา) โดยมีพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีเป็นประธานมอบ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

        รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กล่าวว่า รางวัลราชมงคลสรรเสริฐนี้มอบในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานนาม ราชมงคล ให้แก่มหาวิทยาลัย ดังนั้นในวันที่ 15 กันยายน ของทุกปีนอกจากมหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสัจจะปฎิญาณในการที่จะเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว มหาวิทยาลัยยังได้มอบรางวัล ราชมงคลสรรเสริญ ให้กับผู้มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆเพื่อยกย่อง ให้กำลังใจเพื่อให้ปรากฎเป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป โดยในปีนี้ได้ถวายและมอบรางวัลให้แก่บุคลแต่ละประเภทคือ 1.ประเภทกิตติมศักดิ์ จำนวน 27 ราย 2. ประเภทบุคคลทั่วไป 12 ราย 3.ประเภทนักศึกษา 5 ราย

        พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าวว่า รางวัลราชมงคลสรรเสริญ เป็นรางวัลที่มีเกียรติ มีความสำคัญ วันนี้อาตมาพร้อมพระมหาเถระ 5 รูป และผู้ได้รับรางวัลท่านอื่นๆ เช่น พระไพศาลประชาทร (พบโชค ติสฺสวํโส) วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (สุรศักดิ์ อติสกฺโข) วัดประดู่ (พระอารามหลวง)จ.สมุทรสงคราม พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (สมโภชน์ ภทฺทจาโร) วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด นางปวีณา หงสกุล เป็นต้นได้มารับรางวัลดังกล่าวจึงขออนุโมทนาขอบคุณอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความสำคัญในงานด้านกิจการพระพุทธศาสนาและงานอื่นๆในทุกมิติของสังคม ขออนุโมทนาในน้ำใจทุกท่านและรางวัลจะมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเมื่อผู้ได้รับรางวัลทุกท่านตระหนักและทุ่มเทในหน้าที่การงานของตนให้มากขึ้นเพื่อสถาบันชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้สมกับที่มหาวิทยาลัยยกย่องและให้เกียรติ

Political News