สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

ฉลอง"วัดพระมหาชนก"วัดป่าสายวิปัสสนากลางประเทศสหรัฐอเมริกา

             พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือเจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือมจร ได้เปิดเผยว่า ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 45/2566 ณ วัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร เมืองกริฟฟิน รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม นี้ และในโอกาสที่พระธรรมทูตไทยจากทั่วโลกและพระเถระจากประเทศไทยเดินทางไปร่วมประชุมกว่า 300 รูปในครั้งนี้ พระครูปิยธรรมวิเทศ (พระมหาประสันต์) เจ้าอาวาสวัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร ประธานศูนย์วิปัสสนากรรมฐานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ภาคตะวันออก ได้ปรารภเหตุอันเป็นมงคลนี้จัดพิธีฉลองวัดครบ 18 ปี แห่งการก่อตั้ง (2548-2566)

วัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร ซึ่งเป็นวัดป่าสายกรรมฐานกลางประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มต้นจากคุณอนุชา-พนิลักษณ์ สุคันธวงค์ ถวายที่ดิน 12.5 ไร่ และขยายพื้นที่ออกไป ปัจจุบัน มีเนื้อที่ 117 ไร่ พระครูปิยธรรมวิเทศ (ประสันต์) มีเจตนามุ่งมั่นที่จะสอนกรรมฐานให้กับทุกคนโดยไม่เลือกชนชั้นหรือศาสนา ดังนั้นวัดจึงมีทั้งคนไทย ลาว กัมพูชา เวียดนามและชาวสหรัฐอเมริกา มาปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานจำนวนมากในแต่ละอาทิตย์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาชนก เล่าว่าคนทุกคนบนโลกใบนี้ ไม่ว่าจะมีความเชื่อ หรือนับถือศาสนาอะไรก็ตามทุกคนย่อมหนีไม่พ้นความทุกข์ และอยากจะออกจากทุกข์ และเมื่อประสบปัญหาต่างๆซึ่งรวมความว่า เป็นทุกข์แล้วนั้นต่างคนก็ต่างแสวงหาอาจารย์ หรือสถานที่ต่างๆเพื่อหาทางออก เจ้าอาวาสวัดพระมหาชนก จึงมองว่า วัดไทยในสหรัฐอเมริกาควรจะเป็นคำตอบ เป็นสถานทึ่ เป็นทาง เป็นแสงสว่างให้คนเหล่านี้ได้ เหมือนอย่างที่อาจารย์พุทธทาสแห่งสวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ได้ทำให้เห็นเป็นแบบอย่าง และพระครูปิยธรรมวิเทศ ก็เคยไปอาศัย ศึกษา อบรม ฝากตัวเป็นศิษย์ของอาจารย์พุทธทาสอยู่หลายปี ดังนั้นในทุกวันอาทิตย์พระในวัดทุกรูปจะงดรับกิจนิมนต์นอกวัดเพื่อมุ่งสอนกรรมฐานอนุเคราะห์ญาติโยม ซึ่งภายในวัดมีอาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นสถานที่ปฎิบัติและมีแมกไม้ ชายป่าเป็นสถานที่สงบสงัดและวิเวก

       การฉลองวัดในวันนี้จึงเป็นเรื่องของการรวมพระธรรมทูตและญาติโยมจากทั่วทุกสารทิศเพื่อประกาศเจตนารมณ์ในเรื่องการปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานให้โลกตะวันตกได้รับรู้ตามเจตนารมณ์ของพระครูปิยธรรมวิเทศ (ประสันต์)เจ้าอาวาสและพระธรรมวชิจารย์ รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระเถระผู้มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งองค์กรเครือข่ายธรรมทูตคฤหัสถ์ของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ก็ได้กล่าวเน้นย้ำในที่ประชุมครั้งนี้ว่า วัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร เป็นแบบอย่างวัดกรรมฐานกลางประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างแท้จริง พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าวในตอนท้าย

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

Political News