สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

สหรัฐอเมริกาตั้งองค์กรเครือข่ายธรรมทูตวิถีคฤหัสถ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วโลก

พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือเจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือ มจร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 45/2566 ณ วัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร เมืองกริฟฟิน รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา โดยมีพระธรรมวชิรโมลี รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพฯ เป็นประธานแทน สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประธานกำกับฯ มีพระครูปิยธรรมวิเทศ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส การประชุมในครั้งนี้มีพระธรรมทูตที่ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วโลก รวมทั้งพระสงฆ์จากประเทศไทยและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม อาทิ องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอแลนด์ สหภาพพระธรรมทูตไทยโซนโอชิเนีย องค์กรพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล เป็นต้น ในการประชุมครั้งนี้ได้ยกหัวข้อถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศในสถานการณ์ที่โลกและสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นคุณสมบัติ คุณภาพและเครือข่ายของพระธรรมทูตในโลกใบใหม่นี้ควรจะเป็นอย่างไร การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เหมาะสมหรือเชิงรุกจะทำอย่างไร รวมทั้งการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่เพื่อสร้างสันติสุขให้แก่ชาวโลกตามพันธกิจ นี้คือประเด็นหลักในการประชุมครั้งนี้

       พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าวต่อไปอีกว่า การประชุมในปีนี้ถือว่าเป็นการบริหารการจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศครั้งสำคัญ เพราะพระราชธรรมวิเทศ ประธานสมัชชาฯ พระราชวัชรวิเทศ รองประธาน พระวิเทศรัตนาภรณ์ เลขาธิการ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมัชชาฯร่วมกับพระวิมลศาสนวิเทศ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป พระราชวิเทศปัญญาคุณ ประธานพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร-ไอแลนด์ พระกิตติโสภณวิเทศ ประธานพระธรรมทูตไทยในโอชิเนีย พระราชวัชรสารบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นต้น ทั้งหมดได้ประชุมหารือและมีมติร่วมกันในการจัดตั้งองค์กรภาคีเครือข่ายธรรมทูตแนวคฤหัสถ์ และมีการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารแล้วและถือเป็นส่วนหนึ่งของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผนึกกำลังพุทธบริษัท 4 ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เพราะคฤหัสถ์ไทยในต่างแดนมีอยู่จำนวนมากและที่ผ่านมาส่วนใหญ่คฤหัสถ์จะเป็นผู้อุปถัมภ์ อุปัฏฐากวัดและพระสงฆ์เป็นส่วนใหญ่ วันนี้สมัชชาฯได้เล็งเห็นความสำคัญและศักยภาพของคฤหัสถ์เหล่านี้จึงได้ประชุม ปรึกษาหารือ วางรูปแบบองค์กรมาหลายปีและมาสัมฤทธิผลในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 45/2566 ของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ จากนี้ไปพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศจะจับมือกับคฤหัสถ์อันมีความหมายถึงพุทธบริษัท4 เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทั่วโลก ต่อจากนี้ไปคฤหัสถ์เหล่านี้ก็จะเป็นธรรมทูตเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างถิ่นต่างแดนด้วยควบคู่กับพระธรรมทูตไทยและวิธีนี้ก็จะกระจายออกไปในทุกองค์กรพระธรมทูตไทยในทั่วโลก

วันนี้ ทั่วโลกไม่ว่าไม่ว่านับถือศาสนาอะไรก็ตามแต่ทุกคน ทุกประเทศก็ล้วนแต่ต้องการสันติทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ความเข้มแข็งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพุทธบริษัทโดยเฉพาะพระธรรมทูตและธรรมทูตวิถีคฤหัสถ์นั้นจะช่วยให้มวลมนุษยชาติพบแสงสว่าง สงบ ร่มเย็นและสันติอย่างแท้จริง พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าวในตอนท้าย

Political News