สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

ป.ย.ป.จัดเสวนา “จุดประกายโครงการภาครัฐด้วยนวัตกรรม” และมอบรางวัล“โครงการสร้างนวัตกรรมการปฏิรูปประเทศ”

สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ได้จัดงานเสวนา “จุดประกายโครงการภาครัฐด้วยนวัตกรรม” และงานมอบรางวัล “โครงการสร้างนวัตกรรมการปฏิรูปประเทศ” ณ ห้องประชุม The Mitr-ting Room ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ โดยมีวัตถุประสงค์ของงานเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจแก่หน่วยงานภาครัฐในการนำนวัตกรรมมาพัฒนาการดำเนินงานในการขับเคลื่อนประเทศที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยการคัดเลือกโครงการต้นแบบจากโครงการภายใต้กิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรม ที่จะนำไปสู่ปัจจัยแห่งความสำเร็จ หรือ Key Success Factor และสามารถเป็นต้นแบบโครงการภาครัฐด้วยการสร้างนวัตกรรม โดยมี ดร.ปภาภรณ์ ชุณหชัชราชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบการจัดงานกล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว

ในการนี้ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. เป็นประธานในงาน และกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้วยนวัตกรรม” ได้กล่าวถึงบทบาทของสำนักงาน ป.ย.ป. กับการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้วยนวัตกรรม ในช่วงหนึ่งของการปาฐกถาได้กล่าวถึงบทบาทสำคัญของสำนักงาน ป.ย.ป. คือการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ ร่วมกับกลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง เพื่อให้เกิดการขยายผลโดยการนำนวัตกรรม ซึ่งนวัตกรรมในที่นี้ไม่ได้เป็นเพียงการนำดิจิทัลมาปรับใช้กับการดำเนินงาน แต่เป็นการนำแนวความคิดใหม่ ๆ มาพัฒนาเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือในการดำเนินการให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง รวมทั้งชื่นชมการดำเนินงานโครงการต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “โครงการสร้างนวัตกรรมการปฏิรูป” ที่มีการนำเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันมาใช้ในการพัฒนาต่อยอดขยายผลให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง และเป็นแรงบันดาลใจแก่หน่วยงานราชการอื่น ๆ

ในการพัฒนาโครงการด้วยนวัตกรรมต่อไป

การบรรยายพิเศษโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย Global Chief Innovation officer จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ “การสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมในองค์กรเพื่อการปฏิรูปประเทศ” โดยสรุปสาระสำคัญของการบรรยายได้ว่า องค์ประกอบที่สำคัญที่จะผลักดันให้องค์กรขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลสู่การพัฒนาประเทศ ได้แก่ การมีวิธีคิดที่ดีของคนในองค์กร ความสนใจในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของคนในองค์กร การมีเครือข่ายที่แข็งแรงพร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน รวมทั้งคนในองค์กรต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลา

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์ชาติ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “นวัตกรรมกับการปฏิรูปประเทศ” โดยสรุปสาระสำคัญได้ว่า การวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมในประเทศไทย จากการจัดอันดับของ World’s 60 Most Innovative Economies 2021 ซึ่งประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 36 โดยพบว่าการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของภาคเอกชนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีการลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 1.14 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP โดยตั้งเป้าการลงทุนมุ่งสู่ประมาณร้อยละ 2 ของ GDP ในอนาคต ทั้งนี้ปัจจัยแห่งความสำเร็จต้องอาศัยการปรับตัวด้านดิจิทัลขององค์กรนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านยุทธศาสตร์องค์กร โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรบุคคล และวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาว รวมทั้งให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล “โครงการสร้างนวัตกรรมการปฏิรูปประเทศ” ให้แก่กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง จำนวน 3 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข  และผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

  1. โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเกษตรสมัยใหม่ โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
  2. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC) ระยะที่ 5 โดยมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
  3. โครงการเพิ่มสมรรถนะ Smart Digital Health และPlatform เพื่อจัดการลดความเสี่ยง ด้านสุขภาพสำหรับประชาชน โดยกรมควบคุมโรค

วันที่ 9 กันยายน 2565

ในช่วงการเสวนาในหัวข้อ “จุดประกายโครงการภาครัฐด้วยนวัตกรรม” ดำเนินรายการโดย

ดร. อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผู้ร่วมเสวนาเป็นผู้แทนจากโครงการต้นแบบการสร้างนวัตกรรมการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย (๑) ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานส่งเสริมการประยุกต์ใช้ดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเกษตรสมัยใหม่ (๒) ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC) ระยะที่ 5 และ (๓) ดร. ทันตแพทย์หญิงศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ รองผู้อำนวยการ กองโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรค ในโครงการเพิ่มสมรรถนะ Smart Digital Health และPlatform เพื่อจัดการลดความเสี่ยงด้านสุขภาพสำหรับประชาชน โดยสรุปสาระสำคัญและปัจจัยสู่ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ได้ว่าโครงการสร้างนวัตกรรมการปฏิรูปประเทศ ควรเกิดจากความเข้าใจในระบบการทำงาน โดยไม่นำกระบวนการของการทำงานในระบบราชการมาเป็นอุปสรรค รวมทั้งอาศัยความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันจากทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร การประสานงานร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศ รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ โดยมองที่ประชาชนเป็นศูนย์กลาง นอกจากนี้ยังสามารถลดขั้นตอนการดำเนินงาน และลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐอีกด้วย

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

Political News