สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

การเคหะแห่งชาติ ชู“โครงการอาคารเช่าผู้มีรายได้น้อย”ลุยสร้าง 117,471ยูนิตตามแผนยุทธศาสตร์20ปี

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ  เปิดเผยถึง การเปิดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนจองสิทธิ์ โครงการอาคารเช่าผู้มีรายได้น้อย ที่พร้อมเข้าอยู่อาศัยได้ทันที 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร จำนวน 196 หน่วย กาญจนบุรี จำนวน 79 หน่วย มหาสารคาม จำนวน 138 หน่วย สุรินทร์ จำนวน 163 หน่วย และอุบลราชธานี จำนวน 242 หน่วย รวมทั้งสิ้น 818 หน่วย ขนาดห้องพักอาศัย 28 - 30 ตารางเมตร อัตราค่าเช่าตั้งแต่ 1,400 - 2,500 บาท ขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งโครงการ

โดยล่าสุดได้ส่งมอบโครงการอาคารเช่า สมุทรสาคร (กระทุ่มแบน 3 ) ซึ่งให้สิทธิ์ผู้สูงอายุ, คนพิการและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าจองสิทธิ์ ผ่านระบบออนไลน์ก่อนเป็นอันดับแรก ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งมีประชาชนสนใจลงทะเบียน จำนวน 88 ราย และผ่านเกณฑ์ได้สิทธิการเช่า จำนวน 86 ราย และกำหนดเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนจองสิทธิ์เช่าเป็นลำดับถัดไปในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป โดย Walk in เข้ามาจองได้ที่สำนักงานเคหะจังหวัด สาขาสมุทรสาคร

สำหรับโครงการอาคารเช่าสมุทรสาคร (กระทุ่มแบน 3) จัดสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยในราคาที่สามารถรับภาระได้ ตั้งอยู่บนที่ดินของการเคหะแห่งชาติ จำนวน 7 ไร่ มี 4 อาคาร สูง 4 ชั้น ขนาดพื้นที่ห้องพักอาศัยประมาณ 28 - 31 ตารางเมตร รวมทั้งสิ้น 196 หน่วย โดยชั้น 1 เป็นห้องผู้สูงอายุ และผู้พิการ รวม 40 ห้อง ค่าเช่า 2,400 บาทต่อเดือน ชั้น 2-4 ค่าเช่า 2,100-2,500 บาทต่อเดือน มีค่าเงินประกันการเช่า 1 เดือน

อย่างไรก็ตาม โครงการอาคารเช่าดังกล่าวกำหนดให้ความสำคัญผู้ได้สิทธิ์ เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการเป็นอันดับแรก และให้ผู้มีรายได้น้อยได้เช่าอยู่อย่างแท้จริง ตามมติ ครม. ดังนั้น จึงกำหนดเกณฑ์เป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 : เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อายุตั้งแต่ 50 - 59 ปี และอายุ 60 ปี* ขึ้นไป (ผู้สูงอายุ) บริบูรณ์นับตั้งแต่วันทำสัญญา หรือผู้พิการ

กลุ่มที่ 2 ผู้สูงอายุ มีอายุตั้งแต่ 50 - 59 ปี และอายุ 60 ปี* ขึ้นไป หรือผู้พิการกลุ่มที่ 3  เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อายุ 20 - 49 ปีบริบูรณ์นับตั้งแต่วันทำสัญญา และกลุ่มที่ 4  ประชาชนทั่วไป หรือข้าราชการโดยจะให้สิทธิ์กลุ่มที่ 1 เป็นลำดับแรก สามารถเลือกพักอาศัยชั้น 1 และให้กลุ่มที่ 2,3,4 เป็นลำดับถัดไป พร้อมทั้งกำหนดสัดส่วนของการพักอาศัยให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้อยละ 60 และข้าราชการ ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ร้อยละ 40

นายทวีพงษ์ ผู้ว่าการการเคหะฯ กล่าวอีกว่า การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมีแผนจัดสร้างโครงการอาคารเช่าจำนวน 117,471 หน่วย ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่ว (Housing for all) และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

Political News