สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

KTAM ประกาศจ่ายปันผลอีก2กองทุน

นางชวินดา  หาญรัตนกูล  กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)   เปิดเผยว่า บริษัทยังมีข่าวดีให้นักลงทุนต่อเนื่องด้วยมติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน อีก 2 กองทุน พร้อมกันในวันที่ 7 กันยายน นี้ รวมมูลค่ากว่า 34 ล้านบาท ประกอบไปด้วย กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล-D (KT-PIF-D) ในอัตรา 0.10 บาท ต่อหน่วย  สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1พฤษภาคม 2564 - 30 เมษายน 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และกองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ (KT-JAPAN-D) ในอัตรา 0.25 บาท ต่อหน่วย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 โดยกำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XD และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนพร้อมกันในวันที่ 27 สิงหาคม 2564

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล-D (KT-PIF-D) เป็นกองทุนรวมผสมที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั้งแรก โดยเฉลี่ยในรอบบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และในส่วนของ กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ (KT-JAPAN-D) มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Henderson Horizon Fund – Japanese Smaller Companies Fund – Class A2 (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด

Political News