สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

คนออม-คนลงทุน เตรียมรับทรัพย์ KTAM ประกาศจ่ายปันผล8กองทุน

นางชวินดา  หาญรัตนกูล  กรรมการผู้จัดการ  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)   เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุน มีมติจ่ายเงินปันผล 8 กองทุนรวด รวมเป็นมูลค่ากว่า 900 ล้านบาท แบ่งเป็น กองทุนรวมต่างประเทศ 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอร์ทูนิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (KT-OPP-D) จะทำการจ่ายปันผลในรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 กันยายน 2563  – 31 สิงหาคม 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ในอัตรา 1.00 บาท ต่อหน่วย ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 และกองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์ (KT-INDIA-D)  สำหรับระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2564  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (KT-PROPERTY) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี  1 กันยายน 2563  – 31 สิงหาคม 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 จะกำหนดจ่ายปันผลในอัตรา 1.00 บาท ต่อหน่วย ในวันที่ 1 กันยายน 2564

สำหรับนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทั้ง 3 กองทุนนี้ ประกอบด้วย กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอร์ทูนิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (KT-OPP-D) จะเน้นกระจายเงินลงทุนของกองทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารการเงิน เงินฝาก และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์ (KT-INDIA-D) จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco India Equity Fund เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และสุดท้าย กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (KT-PROPERTY) ที่มีนโยบายที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund ( (Master Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

นอกจากนี้ ยังมีมติจ่ายปันผลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์-โครงสร้างพื้นฐานอีก 5 กองทุน ซึ่งจะทำการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกันในวันที่ 15 กันยายน 2564 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564 ประกอบไปด้วย กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  ซี.พี. ทาวเวอร์ โกรท (CPTGF) ในอัตรา 0.1315 บาท ต่อหน่วย กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGATIF) ในอัตรา 0.1590 บาท ต่อหน่วย กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท (TTLPF) ในอัตรา 0.4250 บาท ต่อหน่วย  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลครบุรี (KBSPIF) ในอัตรา 0.2260 บาท ต่อหน่วย และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารจัดการลงทุนร่วมกัน ในอัตรา 0.0685 บาท ต่อหน่วย 

ผู้ลงทุนสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลได้ที่ www.ktam.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บลจ. กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 ในเวลาทำการ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

Political News