สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

KTAM เปิดขายซีรีส์ใหม่กองทริกเกอร์ เป้า6%ภายในระยะเวลา7เดือน

นางชวินดา  หาญรัตนกูล  กรรมการผู้จัดการ  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างการเปิดเสนอขายกองทุนทริกเกอร์ใหม่ ที่มีเป้าหมาย 6% ภายในระยะเวลา 7 เดือน คือ กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เนกซ์ เทรนด์ ทริกเกอร์ ฟันด์ (KTGNEXT) ในระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 โดยกองทุนนี้มีความน่าสนใจในเรื่องของความยืดหยุ่นในการบริหารและกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงโดยใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบกำหนดธีมการลงทุน (Thematic Investment)ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งจะอาศัยการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลกเพื่อค้นหากลุ่มธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จาก Mega Trends ในการสร้างเป้าหมายผลตอบแทนให้เป็นไปตามที่กำหนด รวมถึงรับประโยชน์จากแนวโน้มการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ดีขึ้น

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เนกซ์ เทรนด์ ทริกเกอร์ ฟันด์ (KTGNEXT) มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ อาทิ หน่วย CIS และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ และ/หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการลงทุนในกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งใน ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพย์สินทางเลือก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง ร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ/หรือ เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

นางชวินดากล่าวเสริมว่า ในช่วงเวลานี้ กองทุน KTGNEXT น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์แก่นักลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนในการลงทุนระยะสั้นจากการจับจังหวะตลาด (Market Timing) รวมถึงกำลังมองหาโอกาสจากกลยุทธ์การลงทุนแบบ Thematic Investment เพื่อโอกาสสร้างมูลค่าหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เงื่อนไขของเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนและพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมดภายใน 5 วันทำการ ในกรณีที่ มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10.7222 บาทต่อหน่วย  เป็นระยะเวลา 2 วันทำการติดต่อกันขึ้นไป และทรัพย์สินของกองทุนที่จะซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะต้องเป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมด   หรือ เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10.7222 บาทต่อหน่วย  และทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมด ณ วันทำการใด หรือในกรณี ณ วันทำการใดก็ตามที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดบางส่วน หรือทั้งหมด และสามารถรับซื้อคืนได้ไม่ต่ำกว่าอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมูลค่าหน่วยลงทุนที่คืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 107 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท) อย่างไรก็ตาม หากไม่เกิดเหตุการณ์ที่มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนภายใน 7 เดือน นับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการตามที่บริษัทกำหนด และหาก ณ วันใดก็ตามที่กองทุนเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุนตามที่บริษัทกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเลิกกองทุนตามเหตุการณ์ดังกล่าว 

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก คือ 10,000 บาท สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktam.co.th หรือขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 ในเวลาทำการ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

Political News