สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

อพท. เปิดตัวโครงการ#คิดถึงชุมชน ช่วยพิษโควิด-19บูรณาการซัพพลายเชนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

อพท. เปิดตัวโครงการ #คิดถึงชุมชน ผนึกพันธมิตรตลอดห่วงโซ่ซัพพลายเชนช่วยเหลือชุมชนท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยว หลังพ้นโควิด-19  นำเสนอชุมชนท่องเที่ยวในช่องทางการขายผ่านบริษัทนำเที่ยวภายใต้สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 8 สมาคมท่องเที่ยว ทั้ง ททท. สสปน. และบัตรเครดิต KTC ร่วมสนับสนุนช่องทางการตลาด มีเป้าหมายกลุ่มลูกค้าคุณภาพ คาดเงินสะพัดกว่า 30 ล้านบาท เผยเป็นโครงการนำร่องของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้ระบบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส    โควิด-19 ระลอกใหม่ อพท. ได้รับมอบนโยบายจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้หน่วยงานในความรับผิดชอบ เร่งพัฒนาโครงการที่จะช่วยเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ ดำเนินโครงการภายใต้งบประมาณประจำปีที่ได้รับจัดสรร  อพท. จึงได้เปิดตัวโครงการ #คิดถึงชุมชน เพื่อช่วยเหลือชุมชนท่องเที่ยวผ่านการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติดังกล่าว

โครงการ #คิดถึงชุมชน แบ่งเป็น ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยระยะสั้น เริ่มจากสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Demand) ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยการนำเสนอและจำหน่ายสินค้าชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์บนแพลตฟอร์ม SMART DASTA  ควบคู่ไปกับการสร้างเรื่องราวให้ผู้คนที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าได้รู้จักชุมชนเจ้าของสินค้าไปพร้อมๆกัน เมื่อสถานการณ์กลับสู่ปกติจะเกิดการเดินทางไปเยี่ยมชมสัมผัสเสน่ห์ เรื่องราว และอัตลักษณ์ของชุมชน

ระยะกลาง (Post Covid-19) เมื่อการระบาดของเชื้อโควิด-19 คลี่คลายลง ผู้คนเริ่มวางแผนเดินทางท่องเที่ยว อพท. จะสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นในมาตรฐานชุมชนท่องเที่ยวที่ได้ผ่านการพัฒนาจาก อพท.  ควบคู่ไปกับการกระตุ้นการซื้อผ่านบริษัทนำเที่ยวด้วยการนำเสนอขายโปรแกรมท่องเที่ยวที่ผนวกสินค้าและกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเข้าไป โดยความร่วมมือส่งเสริมการตลาดร่วมกับสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ 8 สมาคมการท่องเที่ยวที่เป็นภาคีเครือข่าย และบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC

ขณะที่ระยะยาว  อพท. จะเก็บข้อมูลจากการทำการตลาดและการเดินทางท่องเที่ยวจริงของนักท่องเที่ยวมาพัฒนาต่อยอด คู่ไปกับการสานต่อความสัมพันธ์กับพันธมิตร เพื่อร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เป็นที่ต้องการของตลาดคุณภาพในระยะยาวต่อไป เพื่อเป็นการต่อยอดกระแส #คิดถึงชุมชน ให้เกิดการเดินทางมาเที่ยวซ้ำ และจับจ่ายสินค้าของที่ระลึกจากชุมชน

การดำเนินโครงการ #คิดถึงชุมชน ในครั้งนี้ อพท. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานด้านตลาดการท่องเที่ยวร่วมสนับสนุนโครงการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมต่อยอดนำเสนอโปรแกรมนำเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวบนแพลตฟอร์มออนไลน์ Tourism Department Store และ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.  ช่วยต่อยอดสนับสนุนบริษัทนำเที่ยวที่นำนักท่องเที่ยวจัดประชุม สัมมนาและกิจกรรม CSR ในชุมชน ภายใต้โครงการประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่า นับเป็นการร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือชุมชนท่องเที่ยว และส่งเสริมให้ชุมชนท่องเที่ยวได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง

สำหรับโครงการ #คิดถึงชุมชน เบื้องต้นจะมีชุมชนที่ผ่านการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ อพท. ได้รับรางวัล DASTA AWARD 2019 จาก อพท. และมาตรฐาน SHA มีศักยภาพพร้อมขายเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 40 ชุมชน ครอบคลุมพื้นที่พิเศษและเขตพัฒนาการท่องเที่ยว โดย อพท. จะเริ่มเปิดให้บริษัทนำเที่ยวที่นำชุมชนท่องเที่ยวพร้อมขายผนวกในโปรแกรมนำเที่ยวมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในเดือนมีนาคม 2564  และนำเสนอขายแก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ โดย อพท. จะสนับสนุนค่ากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้กับนักท่องเที่ยวที่จองซื้อผ่านบริษัทนำเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการเพื่อกระจายนักท่องเที่ยวโดยคาดการณ์ว่าจะก่อให้เกิดรายได้เข้าสู่ชุมชนท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 14.4 ล้านบาท และเกิดการหมุนเวียนของการใช้จ่ายเงินจากโครงการนี้ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท  เป็นการนำร่องให้เห็นถึงความร่วมมือของหน่วยงานพัฒนาและหน่วยงานส่งเสริมการตลาด นำมาซึ่งการยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่ตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ เกิดรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชน จึงเป็นการทำงานร่วมกันที่ทำให้เกิดระบบการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตอบโจทย์นโยบายรัฐบาล ให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืนที่แท้จริง

Political News