สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ • ThaitimeNews
loader
Foto

วว.โชว์เทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจรตาลเดี่ยว สระบุรี

สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 7 (สระบุรี) นำโดย นายสวง สุดประเสริฐ์  ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี นำโดย นางสาวรชธภร ฐานะวร ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม  พร้อมคณะ เยี่ยมชมเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชน ณ อาคารคัดแยกขยะตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  ได้แก่ ระบบคัดแยกขยะพร้อมระบบดับกลิ่นขยะ ระบบล้างถุงพลาสติก ระบบคัดแยกชนิดและสีพลาสติก โดยระบบ NIR และ Vision พร้อมระบบผลิตเกล็ดพลาสติก ระบบผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) และระบบผลิตก๊าซชีวภาพ  ซึ่ง  วว. ร่วมกับ อบต.ตาลเดี่ยว และจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะพลาสติกในชุมชนเพื่อการบูรณาการอย่างยั่งยืน โดยขับเคลื่อนโครงการใน 2 ด้าน ได้แก่ การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมสู่ชุมชน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างเครื่องจักรในการคัดแยกขยะระบบกึ่งอัตโนมัติที่รองรับการแก้ไขปัญหาทั้งขยะเก่าและขยะใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อแปรรูปขยะโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานสะอาด รวมถึงผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ รวมถึงลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการจัดการขยะภายในอาคารคัดแยกขยะ

โดยการศึกษาดูงานของหน่วยงานเครือข่ายสิ่งแวดล้อมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร และติดตามการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน  โอกาสนี้ ดร.เรวดี อนุวัฒนา นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะวิจัย ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้  เมื่อวันที่  27 มกราคม 2564

ทั้งนี้ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย นับเป็นปัญหาสำคัญและทวีความรุนแรง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงไปตามการขยายตัวของเมือง วว. ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดตั้ง “โครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะพลาสติกในชุมชนเพื่อการบูรณาการอย่างยั่งยืน” ภายใต้การบริหารจัดการโครงการโดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม วว. โดยเป็นโครงการมุ่งเป้าแก้ไขปัญหาขยะชุมชน ในพื้นที่วิกฤตที่มีปัญหาขยะล้นเมือง โดยมุ่งเน้นการนำผลงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มาถ่ายทอดด้านเทคโนโลยีในการผลิตเครื่องคัดแยกขยะที่สามารถแก้ไขปัญหาทั้งขยะเก่าและขยะใหม่ และใช้เทคโนโลยีเพื่อคัดแยกชนิดพลาสติกที่กองทิ้งในปัจจุบัน ให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น เม็ดพลาสติกรีไซเคิล เกล็ดพลาสติก ปุ๋ยหมัก และพลังงานสะอาดหรือพลังงานจากก๊าซชีวภาพ ร่วมกับการจัดการให้องค์ความรู้โดยการถ่ายทอดงานวิจัยสู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมนโยบายจากรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการขยะโดยใช้หลักการ 3Rs

Political News